Nuôi bồ câu Pháp (Năng suất kinh tế cao)

  • Thread starter taixin.ea
  • Ngày gửi
T

taixin.ea

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">Chăn nu&ocirc;i đem lại năng suất v&agrave; hiệu quả kinh tế cao lu&ocirc;n l&agrave; niềm mong ước đối với mỗi b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> Từ những ng&agrave;y đầu chọn lựa m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u Ph&aacute;p theo hướng sinh sản kh&eacute;p k&iacute;n.T&ocirc;i đ&atilde; cảm nhận được th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i n&agrave;y với những ch&uacute; chim bồ c&acirc;u do chim nu&ocirc;i khỏe mạnh, hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; dịch bệnh, tỉ lệ nu&ocirc;i sống cao.Chim nu&ocirc;i nhốt n&ecirc;n c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tối đa về t&igrave;nh h&igrave;nh sinh sản của từng đ&ocirc;i chim bố mẹ, ph&ograve;ng v&agrave; điều trị bệnh cho chim, hay dọn dẹp vệ sinh cũng dễ d&agrave;ng.Hơn nữa c&oacute; thể tận dụng tối đa kh&ocirc;ng gian chuồng trai chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng quy m&ocirc;, hiện nay trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; cơ sở tr&ecirc;n 2000đ&ocirc;i chim b&oacute; mẹ sinh sản, đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; trại cung cấp giống cho nhiều b&agrave; con v&agrave; trang trại tr&ecirc;n nhiều tỉnh th&agrave;nh&hellip;c&oacute; nhu cầu.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Để qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thể nắm r&otilde; nhất c&aacute;c quy tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i cũng như kỹ thuật v&agrave; con giống,qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thể<strong> </strong>t&igrave;m hiểu<strong> </strong>tại<strong> </strong></span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Trại bồ c&acirc;u Thượng Hải </span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">theo:<strong></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Địa chỉ: </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh(</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: red"> <strong>Gần cổng Khu c&ocirc;ng nghiệp Ti&ecirc;n Sơn)</strong></span><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">01679600100</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: red"> hoặc <strong><u>0989508826</u></strong></span><u><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></u></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Website:<u>www <strong>bocauphap.vn</strong></u></span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">C&aacute;m ơn b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn!.</span></em></p><p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;<br /></span></em></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đăng Hưng
- Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninhh
- Điện thoại: 01679.600.100 - Fax: 0989.50.88.26
- email: taixin.ea@gmail.com