NUÔI CHIM YẾN

  • Thread starter CTY YEN SAO NINH THUAN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY YEN SAO NINH THUAN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY YEN SAO NINH THUAN
- Địa chỉ: 39/10 HẢI THU6O65NG LÃN ÔNG , PHAN RANG - NINH THUẬN
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp; -&nbsp;CTY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N TƯ VẤN THIẾT KẾ V&Agrave; X&Acirc;Y DỰNG NH&Agrave; NU&Ocirc;I CHIM YẾN, VỚI KINH NGHIỆM 4 ĐỜI TỔ TI&Ecirc;N GẮN B&Oacute; VỚI CHIM YẾN, N&Ecirc;N CH&Uacute;NG T&Ocirc;I RẤT AM HIỂU CẬN KẼ TẬP T&Iacute;NH CỦA CHIM YẾN. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TRONG VIỆC DẪN DỤ CHIM YẾN TẠI PHAN RANG-NINH THUẬN, TRONG V&Ograve;NG 15 TH&Aacute;NG&nbsp; Đ&Atilde; DẪN DỤ 5OO CHIM VỀ CHO 1 NH&Agrave; NU&Ocirc;I CHIM YẾN TẠI NINH THUẬN,V&Agrave; ĐANG CHO THU HOẠCH TỔ YẾN.QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; THỂ T&Iacute;NH HỆ SỐ NH&Acirc;N 3 CHO Đ&Agrave;NG CHIM YẾN CỦA M&Igrave;NH TRONG C&Aacute;C NĂM VỀ SAU</p><p>- ĐẾN VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I, C&Aacute;C KH&Aacute;CH H&Agrave;NG XẼ ĐƯỢC TƯ VẤN MỘT C&Aacute;CH DỄ HIỂU,C&Oacute; LƯƠNG T&Acirc;M CỦA MỘT BẠN M&Agrave; GIA Đ&Igrave;NH Đ&Atilde; C&Oacute; 4 ĐỜI GẮN B&Oacute; VỚI CHIM YẾN, GI&Uacute;P QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG MAU CH&Oacute;NG TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG .</p><p>- CTY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N CUNG CẤP TỔ YẾN CHƯA SƠ CHẾ V&Agrave; TỔ YẾN Đ&Atilde; QUA TINH CHẾ DO CTY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I THU HOẠCH . GI&Aacute; CẢ L&Agrave; TẠI GỐC, ĐẢ BẢO CHẤT LƯỢNG V&Agrave; SỨC KHỎE CHO NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG.</p><p>LI&Ecirc;N HỆ: A SANG 0977579090</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top