Nuôi con Dúi sinh sản mô hình mới đem lại hiệu quả cao

donggoco99

Lữ khách
#1
<strong><br /></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>Hiện nay, do vấn nạn săn bắt, d&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang ng&agrave;y một khan hiếm, kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ để cung cấp cho thị trường, nhất l&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn v&agrave; c&aacute;c qu&aacute;n lẩu d&uacute;i. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, chăn nu&ocirc;i d&uacute;i dần dần trở th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n.</strong><strong><br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman"><strong>Tiềm năng từ con D&uacute;i</strong><br /></font><font face="Times New Roman">D&uacute;i l&agrave; động vật thuộc họ gặm nhấm ph&acirc;n bố ở hầu khắp c&aacute;c v&ugrave;ng nước ta. H&igrave;nh th&ugrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i d&uacute;i kh&ocirc;ng kh&aacute;c chuột l&agrave; mấy nhưng khi trưởng th&agrave;nh trọng lượng của d&uacute;i c&oacute; thể đạt 3kg/con. Mấy năm trở lại đ&acirc;y, một số hộ d&acirc;n ở tỉnh Ph&uacute; Thọ đ&atilde; thuần h&oacute;a nu&ocirc;i dưỡng th&agrave;nh c&ocirc;ng lo&agrave;i d&uacute;i, hứa hẹn m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế mang lại lợi nhuận cao.<br /></font><font face="Times New Roman">D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. D&uacute;i l&agrave; con nu&ocirc;i mới, dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống), thức ăn rẻ, dễ kiếm, tốn &iacute;t diện t&iacute;ch, &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro.Tuy nhi&ecirc;n, nghề nu&ocirc;i d&uacute;i cũng đ&ograve;i hỏi người nu&ocirc;i phải nắm được đặc t&iacute;nh của lo&agrave;i d&uacute;i cũng như kỹ thuật nu&ocirc;i theo khoa học, d&uacute;i ăn rất &iacute;t, một tuần chỉ cần chăn một v&agrave;i lần song một năm d&uacute;i đẻ được từ 2 - 4 lứa; mối lứa 3 - 5 con n&ecirc;n nu&ocirc;i rất nh&agrave;n.<br /></font><font face="Times New Roman">Trong những năm gần đ&acirc;y vị tr&iacute; v&agrave; tương lai của con d&uacute;i kh&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n so với nh&iacute;m v&agrave; dế. Nếu như m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m &ldquo;chết yểu&rdquo; bởi kh&ocirc;ng c&oacute; đầu ra thương phẩm th&igrave; thịt d&uacute;i bao nhi&ecirc;u cũng được nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u thụ hết v&igrave; thịt d&uacute;i l&agrave; đặc sản vừa ngon, vừa bổ, hợp khẩu vị người Việt. Với con nh&iacute;m, chủ yếu hiện nay b&aacute;n giống l&agrave; ch&iacute;nh v&igrave; gi&aacute; nh&iacute;m thịt qu&aacute; cao, con d&uacute;i lại khắc phục được nhược điểm của nh&iacute;m bởi gi&aacute; d&uacute;i giống v&agrave; gi&aacute; d&uacute;i thịt phải chăng, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể chấp nhận được l&agrave;m thức h&agrave;ng ng&agrave;y. </font><font face="Times New Roman"><h2 align="center"><em>Cung cấp d&uacute;i giống, kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i, bao ti&ecirc;u đầu ra<br /></em></h2><h2 align="center"><em>Li&ecirc;n hệ: Trại chăn nu&ocirc;i d&uacute;i Đ&ocirc;ng Nam </em><em><br /></em></h2><h2 align="center"><em>Địa chỉ:<br /></em></h2><h2 align="center"><em>Trại 1: &nbsp;Địa chỉ B7/26 Ấp 2, &nbsp;X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n, &nbsp;Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, &nbsp;Tp.HCM<br /></em></h2><h2 align="center"><em>Trại 2: Địa chỉ B19/5 Ấp 3B, X&atilde; B&igrave;nh Hưng, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Tp.HCM<br /></em></h2><h2 align="center"><em><span /></em></h2><h2 align="center"><em>ĐT: 01203030281 gặp Thật &ndash; 0989515121- gặp Ph&uacute;c<br /></em></h2><h2 align="center"><em>Email: duidongnam2012@yahoo.com.vn<br /></em></h2><h2 align="center"><em><span /></em><em><span /></em><em><span /></em></h2><h3 align="center"><em>Ch&uacute;c b&agrave; con ch</em><em>ă</em><em>n nu</em><em>&ocirc;</em><em>i d&uacute;i th&agrave;nh </em><em>đạ</em><em>t.<br /></em></h3><br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hữu Thạch
- Địa chỉ: B7/26 ấp 2 Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
- Điện thoại: 01203030281 - Fax: 0989515121
- email: duidongnam2012@yahoo.com.vn
 

Top