Nuôi Dế ở Nghệ An

  • Thread starter Nguyá»…n Anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Anh
- Địa chỉ: Hưng Nguyên - Nghệ An
- Tel, Fax: ::: FaX 0977 899 066
- email: trainuoidenghean@gmail.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">B&Aacute;N DẾ GIỐNG TẠI &nbsp;NGHỆ AN<br /></font></strong><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Nu&ocirc;i Dế l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh kinh tế tương đối mới mẻ - Đầu tư vốn &iacute;t &ndash; quay v&ograve;ng vốn nhanh &ndash; kinh tế - hiệu quả - dễ l&agrave;m.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Với mong muốn cung cấp cho n&ocirc;ng d&acirc;n một h&igrave;nh thức l&agrave;m ăn hiệu quả. Trại nu&ocirc;i Dế Nghệ An chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Dế giống chất lượng &ndash; Tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i &ndash; Tư vấn thiết kế trại nu&ocirc;i hiệu quả ph&ugrave; hợp với từng điều kiện gia đ&igrave;nh, trang trại.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn duy tr&igrave; mối quan hệ l&agrave;m ăn l&acirc;u d&agrave;i với kh&aacute;ch h&agrave;ng với phương ch&acirc;m hợp t&aacute;c đ&ocirc;i b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi.</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;Ngo&agrave;i ra trại Dế ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp Dế giống cho những đối t&aacute;c ở c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c qua đường bưu điện với kỹ thuật v&agrave; chất lượng đảm bảo.</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3">Li&ecirc;n hệ : </font><strong>Ks Nguyễn Anh</strong><font size="3">. Mobile: </font><strong>0977 899 066</strong></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Email : </font><a href="mailto:trainuoidenghean@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">trainuoidenghean@gmail.com</font></a></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: Lam Đồng, Hưng T&acirc;y, Hưng Nguy&ecirc;n, Nghệ An.</font></p>Hoặc chị <strong>Li&ecirc;n:</strong> <strong>0944 203 198</strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top