NUÔI RẮN LONG THỪA CẦN BIẾT !

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP CON GIỐNG- THỊT THƯƠNG PHẨM C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">KỸ THUẬT CĂN BẢN NU&Ocirc;I RẮN XIN CHIA SẺ :</font></strong></p><p><strong><font size="2">1/ THỨC ĂN : YẾU TỐ QUAN TRỌNG H&Agrave;NG ĐẦU </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN NHỎ - RẮN LỨA CHỈ ĂN ẾCH, NH&Aacute;I , C&Oacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỚN : ĂN ẾCH NH&Aacute;I + CHUỘT </font></strong></p><p><strong><font size="2">NẾU NGUỒN THỨC ĂN THIẾU RẮN SẼ CHẬM LỚN , TỐT NHẤT N&Ecirc;N NU&Ocirc;I ẾCH TH&Aacute;I SINH SẢN HOẶC T&Igrave;M NGUỒN TỪ NHỮNG NGƯỜI CHUY&Ecirc;N ĐI SOI Đ&Ecirc;M </font></strong></p><p><strong><font size="2">C&Oacute;C L&Agrave; THỨC ĂN TỐT NHẤT , ĂN C&Oacute;C RẮN LỚN NHANH NHẤT V&Igrave; KH&Ocirc;NG C&Oacute; S&Ecirc;N ,L&Atilde;I </font></strong></p><p><strong><font size="2">2/ CHUỒNG TRẠI :</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN NHỎ : 1-3 TH&Aacute;NG TUỔI : CHUỒNG ƯƠM , K&Iacute;CH THƯỚC D&Agrave;I 1.5M x CAO 2M x RỘNG 0.7M&nbsp; ( chia 2 tầng ri&ecirc;ng biệt , mỗi tầng c&oacute; 1 tầng lửng , đưa ra khoảng 0.4m để rắn nằm nghỉ ). mỗi tầng nu&ocirc;i khoảng 50 con </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỚN : 3- 1 NĂM TUỔI : CHUỒNG C&Acirc;Y HOẶC X&Acirc;Y XI MĂNG , D&Agrave;I 3Mx NGANG 1Mx CAO 1M ( mặt trước + n&oacute;c + cửa phải l&agrave;m bằng lưới nh&ograve; cho tho&aacute;ng ) , tầng lửng đưa ra 0,5m , nền chuồng dốc về 1 hướng để tho&aacute;t nước khi qu&eacute;t dọn </font></strong></p><p><strong><font size="2">3/ ẤP TRỨNG :</font></strong></p><p><strong><font size="2">LẤY LU NHỎ CHO ĐẤT V&Agrave;O KHOẢNG NỬA LU ,NỆN HƠI CHẶT, TỐT NHẤT L&Agrave; ĐẤT G&Ograve; MỐI </font></strong></p><p><strong><font size="2">LẤY TRỨNG RẮN BỎ V&Agrave;O LU , TR&Ecirc;N MẶT LU CĂNG 1 TẤM VẢI MỎNG , ĐỂ LU NƠI THO&Aacute;NG M&Aacute;T </font></strong></p><p><strong><font size="2">ẤP TỰ NHI&Ecirc;N TR&Ecirc;N 2 TH&Aacute;NG L&Agrave; RẮN BẮT ĐẦU NỞ </font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Agrave;I KINH NGHIỆM XIN MẠO MUỘI CHIA SẺ </font></strong></p><p><strong><font size="2">MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ CHỈ BẢO TỪ QU&Yacute; B&Agrave; CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U ) </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#3
TRẠI NHÍM GIA HUY CỦ CHI
CHUYÊN GÂY NUÔI SINH SẢN NHÍM BỜM
CHUYÊN GÂY NUÔI SINH SẢN RẮN LONG THỪA
NHẬN CUNG CẤP CON GIỐNG- THỊT THƯƠNG PHẨM CÁC LOẠI
KỸ THUẬT CĂN BẢN NUÔI RẮN XIN CHIA SẺ :
1/ THỨC ĂN : YẾU TỐ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU
RẮN NHỎ - RẮN LỨA CHỈ ĂN ẾCH, NHÁI , CÓC
RẮN LỚN : ĂN ẾCH NHÁI + CHUỘT
NẾU NGUỒN THỨC ĂN THIẾU RẮN SẼ CHẬM LỚN , TỐT NHẤT NÊN NUÔI ẾCH THÁI SINH SẢN HOẶC TÌM NGUỒN TỪ NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN ĐI SOI ĐÊM
CÓC LÀ THỨC ĂN TỐT NHẤT , ĂN CÓC RẮN LỚN NHANH NHẤT VÌ KHÔNG CÓ SÊN ,LÃI
2/ CHUỒNG TRẠI :
RẮN NHỎ : 1-3 THÁNG TUỔI : CHUỒNG ƯƠM , KÍCH THƯỚC DÀI 1.5M x CAO 2M x RỘNG 0.7M ( chia 2 tầng riêng biệt , mỗi tầng có 1 tầng lửng , đưa ra khoảng 0.4m để rắn nằm nghỉ ). mỗi tầng nuôi khoảng 50 con
RẮN LỚN : 3- 1 NĂM TUỔI : CHUỒNG CÂY HOẶC XÂY XI MĂNG , DÀI 3Mx NGANG 1Mx CAO 1M ( mặt trước + nóc + cửa phải làm bằng lưới nhò cho thoáng ) , tầng lửng đưa ra 0,5m , nền chuồng dốc về 1 hướng để thoát nước khi quét dọn
3/ ẤP TRỨNG :
LẤY LU NHỎ CHO ĐẤT VÀO KHOẢNG NỬA LU ,NỆN HƠI CHẶT, TỐT NHẤT LÀ ĐẤT GÒ MỐI
LẤY TRỨNG RẮN BỎ VÀO LU , TRÊN MẶT LU CĂNG 1 TẤM VẢI MỎNG , ĐỂ LU NƠI THOÁNG MÁT
ẤP TỰ NHIÊN TRÊN 2 THÁNG LÀ RẮN BẮT ĐẦU NỞ
VÀI KINH NGHIỆM XIN MẠO MUỘI CHIA SẺ
MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ CHỈ BẢO TỪ QUÝ BÀ CON
HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC
ĐT : 0903027776 ( GẶP CHÂU )
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI
- Tel, Fax: 0903027776
- email:


• Năm nay còn cung cấp con giống không bác ?
 
Top