NUÔI YẾN SÀO

  • Thread starter YENSAOHOANGMINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Y

YENSAOHOANGMINH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: YENSAOHOANGMINH
- Địa chỉ: 7/6A, Đường 40, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
- Tel, Fax: 0862835917
- email:
================================

<p><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large">C&Ocirc;NG TY TNHH TƯ VẤN&nbsp;ĐẦU TƯ X&Acirc;Y DỰNG HO&Agrave;NG MINH</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: xx-large">&nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:/yensaohoangminh.com">Yensaohoangminh.com</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">ĐƯỜNG 40, HIỆP B&Igrave;NH CH&Aacute;NH, THỦ ĐỨC, TP. HCM</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N :</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">- TƯ VẤN THIẾT KẾ , X&Acirc;Y DỰNG NH&Agrave; NU&Ocirc;I YẾN</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">- CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ NU&Ocirc;I YẾN TRONG NH&Agrave;</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">- MUA B&Aacute;N THIẾT BỊ L&Agrave;M NH&Agrave; YẾN</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">( TƯ VẤN MIỄN PH&Iacute; )</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">CHUY&Ecirc;N GIA L&Agrave; NHỮNG KỸ SƯ X&Acirc;Y DỰNG C&Oacute; KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC X&Acirc;Y DỰNG NH&Agrave; NU&Ocirc;I YẾN</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">C&Ocirc;NG TY X&Acirc;Y DỰNG TRỌN G&Oacute;I CẢ PHẦN TH&Ocirc; V&Agrave; CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I YẾN</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">MỘT SỐ C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH TI&Ecirc;U BIỂU CỦA C&Ocirc;NG TY :</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">- C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH NH&Agrave; NU&Ocirc;I YẾN B&Igrave;NH DƯƠNG VỚI DIỆN T&Iacute;CH : 15 X 35 X 2 TẦNG</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">- C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH NH&Agrave; NU&Ocirc;I YẾN NHƠN TRẠCH DIỆN T&Iacute;CH &nbsp;: 10 X 20 X 3 TẦNG ( 2 CĂN LIỀN KẾ )</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">- C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH NH&Agrave; NU&Ocirc;I YẾN B&Igrave;NH ĐINH VỚI DIỆN T&Iacute;CH : 15 X 20 X 3 TẦNG</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">- C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH NH&Agrave; NU&Ocirc;I YẾN Đ&Agrave; NẴNG VỚI DIỆN T&Iacute;CH : 10 X 17 X 3 TẦNG</span></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">- C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH NH&Agrave; B&Egrave; 750 M2</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; color: #0000ff">V&Agrave; MỘT SỐ C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH TỪ NH&Agrave; SỮA CHỮA KH&Aacute;C</span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large">C&Ocirc;NG TY HO&Agrave;NG MINH CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG GIỮ LẠI % KHI N&Agrave;O YẾN Ở MỚI THANH TO&Aacute;N</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: x-large; color: #ff0000"> LI&Ecirc;N HỆ &nbsp;: 0984.135.269&nbsp; ( A. M&Acirc;N)- 0982.777.022&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận