ỐC VÒI VOI GIỐNG

  • Thread starter bantron20
  • Ngày gửi
B

bantron20

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: văn thành
- Địa chỉ: Cam phúc nam, cam ranh, khánh hoa
- Tel, Fax: 0988308178 ::: FaX
- email: bantron20@zing.vn
================================

<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Giới thiệu:<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Tu h&agrave;i l&agrave; lo&agrave;i hải sản qu&yacute; hiếm, c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao, đ&atilde; được nghi&ecirc;n cứu sản xuất giống v&agrave; nu&ocirc;i thương phẩm th&agrave;nh c&ocirc;ng từ năm 2005.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Sản phẩm tu h&agrave;i nu&ocirc;i hiện đ&atilde; c&oacute; mặt ở c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng hải sản tươi sống tại một số th&agrave;nh phố lớn.<font face="VNI-Times"> </font>Thịt tu h&agrave;i hấp d&ograve;n, quyện với m&ugrave;i gia vị thơm nức. C&oacute; thể n&oacute;i kh&oacute; c&oacute; một m&oacute;n khai vị n&agrave;o ngon, bổ dưỡng v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh như m&oacute;n tu h&agrave;i hấp. <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Đ&oacute; cũng l&agrave; l&yacute; do để nhiều nh&agrave; h&agrave;ng chọn m&oacute;n Tu h&agrave;i hấp khai vị l&agrave; m&oacute;n kh&ocirc;ng thể thiếu trong thực đơn nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; giờ đ&acirc;y, tu h&agrave;i đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n được nhiều người biết đến trong cả nước<font face="VNI-Times">.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất nu&ocirc;i Tu H&agrave;i giống:<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">nu&ocirc;i tảo bằng phương ph&aacute;p sục O2 l&agrave;m thức ăn cho Tu H&agrave;i giống<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">hồ d&ugrave;ng lấy nước sạch chuẫn bị l&agrave;m c&aacute;c hồ giống<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">con Tu H&agrave;i Mẹ nu&ocirc;i ri&ecirc;ng cho sinh sản giống<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm vi sinh sạch<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Ph&ograve;ng Th&iacute; Nghiệm Vi Sinh ph&acirc;n t&iacute;ch bệnh cho T&ocirc;m &amp; Tu H&agrave;i<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Trại nu&ocirc;i Tu hải.Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất Tu h&agrave;i (Ốc v&ograve;i voi) Giống cấp I tại trại giống Văn Th&agrave;nh với số lượng lớn v&agrave; chất lượng đảm bảo. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua Tu&nbsp;h&agrave;i (Ốc v&ograve;i voi) giống xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau:<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&nbsp;Trại T&ocirc;m giống VĂN TH&Agrave;NH<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Địa chỉ: Cam Ph&uacute;c Nam,Cam Ranh, Kh&aacute;nh Ho&agrave;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Người li&ecirc;n hệ: Văn Th&agrave;nh<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Điện thoại: 0988308178, 058 3707 614<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>