ớt khô,bột ớt,gia vị,ngũ vị hương,hoa hồi,thảo quả......

  • Thread starter duyviet_spice
  • Ngày gửi
D

duyviet_spice

Guest
#1
<p>Th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</p> <p>C&ocirc;ng ty CP&nbsp;SX&nbsp;Đ&Ocirc;NG&nbsp;DƯƠNG(<a href="http://spice.vn/">http://spice.vn</a>) đang cần &igrave;m đối t&aacute;c xuất khẩu,ti&ecirc;u thụ sản phẩm n&ocirc;ng sản:</p> <h3 style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif">gũ Vị Hương</h3> <p><strong style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px">+&nbsp;M&Ocirc; TẢ:<br /> Được tuyển chọn từ nguy&ecirc;n liệu thượng đẳng kết hợp b&iacute; quyết gia truyền tạo được sản phẩm ho&agrave;n hảo nhất.</strong></p> <p><strong style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px">+&nbsp;Chi tiết sản phẩm:</strong></p> <div style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px"> <p>- M&agrave;u n&acirc;u m&ugrave;i thơm đặc trưng của sản phẩm</p> <p>- Độ ẩm : Max 13%</p> <p>- Tạp chất: 0 %</p> <p>- K&iacute;ch thước: 100% th&ocirc;ng qua lưới 60 lỗ/ cm2</p> <p>- Đ&oacute;ng g&oacute;i: Th&ugrave;ng carton 20 Kg, 25Kg hoặc 50 Kg/ 1 bao PP+PE( Hoặc theo y&ecirc;u cầu)</p> <p>- Số Lượng 12 Tấn/20 &lsquo;FCL</p> <p>Th&agrave;nh Phần:&nbsp;<a style="color: #005ca8; text-decoration: none" href="http://spice.vn/Category/139/San-Pham-Tu-Hoi.html">Đại hồi</a>, Tiểu Hồi,&nbsp;<a style="color: #005ca8; text-decoration: none" href="http://spice.vn/Category/138/San-Pham-Tu-Que.html">Ng&ograve;, Quế Chi</a>,&nbsp;<a style="color: #005ca8; text-decoration: none" href="http://spice.vn/Category/140/San-Pham-Tu-Thao-Qua.html">Thảo Quả</a>, Đinh Hương,<a style="color: #005ca8; text-decoration: none" href="http://spice.vn/Category/147/Gia-Vi-Cao-Cap.html">&nbsp;Hat Ti&ecirc;u</a>. 100% từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng chất bảo quản</p> <p>Sản phẩm n&agrave;y th&iacute;ch hợp l&agrave;m gia vị tẩm ướp c&aacute;c loại thực phẩm. sử dụng trong c&aacute;c m&oacute;n chi&ecirc;n, x&agrave;o, nấu, nướng gi&uacute;p m&oacute;n ăn c&oacute; hương vị thơm ngon đặc biệt. Tốt cho m&oacute;n ăn gi&agrave;u động vật gi&uacute;p ti&ecirc;u h&oacute;a, c&oacute; lợi cho sức khỏe.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Bột Điều( Bột Cary)</h3> <p><strong>+&nbsp;M&Ocirc; TẢ:<br /> </strong></p> <p><strong>+&nbsp;Chi tiết sản phẩm:</strong></p> <div> <p><strong><font size="3"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font face="Verdana">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&agrave;u đỏ vị thơm đặc trưng của sản phẩm<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm : Max 10 %<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạp chất&nbsp; 0 %<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&oacute;ng g&oacute;i: 25Kg hoặc 45 Kg/ 1 bao PP+PE<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số lượng 1 c&ocirc;ng 20 khoảng 17 Tấn</font></font></font></font></font></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h3>Hoa Hồi</h3> <strong>+&nbsp;M&Ocirc; TẢ:<br /> <br /> </strong><strong>+&nbsp;Chi tiết sản phẩm:</strong> <div> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp; Đuường k&iacute;nh: 85%, chiều d&agrave;i 2.5 cm trở l&ecirc;n</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm: 13.5% tối đa</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗn tạp: 1 % tối đa</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hạt vỡ vụn: 8%</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10 kg trong 1 hộp b&igrave;a cứng</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Container c&ocirc;ng suất: 7,2 MT/20FT; 17,5 MT/40HQ</p> <p>&nbsp;</p> <h3>Thảo Quả</h3> <p><strong>+&nbsp;M&Ocirc; TẢ:<br /> <font color="black" face="Times New Roman,Georgia,Times">Thảo quả l&agrave; một gia vị đắt tiền</font></strong></p> <p><strong>+&nbsp;Chi tiết sản phẩm:</strong></p> <div> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&agrave;u n&acirc;u vị thơm đặc trưng của sản phẩm</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm : Max 13%</p> <p>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạp chất: Max&nbsp; 2 %</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&oacute;ng g&oacute;i: 25Kg hoặc 50 Kg/ 1 bao PP+PE</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số lượng 1 c&ocirc;ng 20 khoảng 14 Tấn</p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời gian cung cấp: quanh năm</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vậy bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n h&ecirc;:</p> <p><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">M</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">r: duy viet</span></em></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">Sale&amp;marketing</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">Phone : +84 1644213333</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">Website:</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt"> </span></strong><strong><u><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099"><a target="_blank" href="http://spice.vn/en/">http://spice.vn/en/</a></span></u></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">Skype ID:</span></strong><strong><u><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">duyviet.spice</span></u></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">&nbsp;Email:&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099"><a target="_blank" href="mailto:duyviet@spice.vn">duyviet@spice.vn</a></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000099">th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c bạn</span></strong></p> </div> </div> </div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: việt nguyễn
- Địa chỉ: trưng trắc văn lâm hưng yên
- Điện thoại: 01644213333 - Fax: 03213994504
- email: duyviet@spice.vn
 

Top