Pallet gỗ, thùng gỗ

  • Thread starter Hoàng Mạnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Mạnh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Mạnh
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><span style="font-size: 14px"><span style="color: #c00000"><strong><span style="text-decoration: underline">Giới thiệu:</span></strong>&nbsp;</span><span style="font-size: 14px"><span style="color: #c00000">&nbsp;<br /></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khai th&aacute;c, chế biến l&acirc;m sản. Với những c&ocirc;ng nghệ hiện đại v&agrave;&nbsp;đội ngũ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;nh nghề. </span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với lợi thế vị tr&iacute;&nbsp;địa l&yacute;,&nbsp;C&ocirc;ng ty nằm tr&ecirc;n trục đường QL3 - S&oacute;c Sơn - H&agrave; Nội l&agrave; nơi r&aacute;p với c&aacute;c khu rừng rộng lớn của tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n rất thuận lợi cho việc <strong><span style="color: #002060">khai th&aacute;c rừng</span></strong>, cũng l&agrave; nơi <strong><span style="color: #002060">giao th&ocirc;ng thuận tiện</span></strong> cho việc vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a sau chế biến về H&agrave; Nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px" /></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px">&nbsp;<span style="font-size: 14px">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; <strong><span style="color: #002060">C&Ocirc;NG TY TNHH MTV </span></strong></span></span><span style="font-size: 14px"><span style="font-size: 14px"><strong><span style="color: #002060">UY PHƯƠNG</span></strong>, chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; chế biến&nbsp;<strong><span style="color: #002060">gỗ</span></strong> sẽ mang đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm chất lượng tốt nhất. </span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px"><span style="font-size: 14px" /></span></p><span style="font-size: 14px"><span style="font-size: 14px"><p><span style="font-size: 14px"><strong><span style="color: #c00000; text-decoration: underline">Phương ch&acirc;m:</span></strong> <br />Phương ch&acirc;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;:&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 16px"><em> <strong><span style="color: #002060; font-size: 16px">&quot;Cung cấp ổn định cả về số lượng v&agrave; chất lượng&quot;</span></strong></em></span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-size: 14px" /></strong></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #c00000; font-size: 14px"><strong><span style="text-decoration: underline">Sản phẩm<br /></span></strong></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>1.</strong> <strong>Ph&ocirc;i gỗ Keo, gỗ tạp</strong> xẻ theo quy c&aacute;ch đặt h&agrave;ng phục vụ sản xuất c&ocirc;ng nghiệp.<br /><br /></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp; <strong>2. Pallet gỗ, th&ugrave;ng gỗ.<br /><br /></strong></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>3.</strong> <strong>Cốp pha gỗ</strong> phục vụ x&acirc;y dựng.<br /></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng được đồng h&agrave;nh v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p một phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Qu&yacute; C&ocirc;ng ty<br /><br /><em>K&iacute;nh ch&uacute;c Qu&yacute; C&ocirc;ng ty ng&agrave;y c&agrave;ng&nbsp;thịnh vượng!<br /></em><br /><strong>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o. </strong><br /><strong><a href="http://uyphuong.com/">http://uyphuong.com</a> - <a href="http://chebiengo.com/">http://chebiengo.com</a></strong></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 14px" /></p></span></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top