Phân bón cho cao su: Hạn chế sương muối, tăng chất lượng mủ

  • Thread starter Nguyá»…n Lê Việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Lê Việt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Lê Việt
- Địa chỉ: Bình Chánh - TP HCM
- Tel, Fax: 083.7602735 - 0903081036
- email: leviet_law@yahoo.com
================================

<p>Ph&acirc;n b&oacute;n d&ugrave;ng cho cao su:</p><p>1/ CS 777: C&ocirc;ng năng SP<br /></p><p> - Cơi đọt nhanh, thuần thục l&aacute; nhanh.</p><p>- L&aacute; d&agrave;y, cảnh khỏe, chống chọi tốt với khắc nghiệt thời tiết: nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, sương muối, mưa dầm. <br /></p><p>- R&uacute;t ngắn thời gian cơi đọt, nhanh ch&oacute;ng cho mủ. </p><p>Thời điểm sử dụng: từ khi c&acirc;y cao su bắt đầu ra đọt non. <br /></p><p>2/ CS 9999: C&ocirc;ng năng SP:</p><p>- C&acirc;y mạnh khỏe, cho mủ nhiều, tăng độ mủ.</p><p>Thời điểm sử dụng: Từ khi c&acirc;y cao su bắt đầu cạu mủ. <br /></p><p>Phương thức hợp t&aacute;c: C&aacute;c đồn điền c&oacute; diện t&iacute;ch tr&ecirc;n&nbsp; 50 Ha vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gửi h&agrave;ng mẫu cho sử dụng tr&ecirc;n 1 Ha, chấp nhận chất lượng v&agrave; c&ocirc;ng năng sẽ k&yacute; kết hợp đồng cung cấp sản phẩm.</p><p>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ: A Việt - 0903.081.036 <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận