Phân bón lá Rong Biển chuyên dùng cho tất cả cây trồng

tranhuy.eco

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TranHuy
- Địa chỉ: Nam Định
- Tel, Fax: 0984480598 ::: FaX
- email: tranhuy.eco@ovi.com
================================

<p><font size="4">Nh&atilde;n hiệu ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; X.O Rong biển C&ocirc;ng nghệ Mỹ đ&atilde; v&agrave; đang được sự y&ecirc;u th&iacute;ch mến mộ của c&aacute;c đại l&yacute; b&aacute;n lẻ v&agrave; người n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</font></p><p><font size="4">Với bộ sản phẩm rất đa dạng chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho tất ca c&aacute;c loại c&acirc;y trồng như: cho c&acirc;y ngắn ng&agrave;y (SUPPER), si&ecirc;u ra rễ (SOGAN), chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho c&acirc;y lạc (đậu phộng), chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho c&acirc;y họ đậu, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho c&acirc;y lấy củ, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho vải nh&atilde;n, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho dưa hấu, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho l&uacute;a, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho rau mầu, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho ch&egrave;, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho hoa c&acirc;y cảnh, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho cam qu&yacute;t bưởi v&agrave; c&aacute;c sản phẩm chuy&ecirc;n d&ugrave;ng kh&aacute;c như: A.M.C lớn quả, A.M.C ra hoa đồng loạt, ONE-BO si&ecirc;u đậu tr&aacute;i chống rụng tr&aacute;i non, SI&Ecirc;U CANXI chống n&aacute;m tr&aacute;i nứt tr&aacute;i thối tr&aacute;i...</font></p><p><font size="4">C&aacute;c sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; đều được chiết suất từ 100% rong biển thi&ecirc;n nhi&ecirc;n với c&ocirc;ng nghệ hiện đại tạo ra 100% chất hữu cơ tự nhi&ecirc;n với nhu cầu ph&aacute;t triển ho&agrave;n to&agrave;n thay đổi theo hướng c&ocirc;ng nghệ sinh học để cải thiện sức khỏe con người v&agrave; sức chống chịu đến m&ocirc;i trường.</font></p><p><font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c đại l&yacute; ph&acirc;n phối cấp I tr&ecirc;n hầu khăp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh. H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được cung cấp những sản phẩm tốt nhất với gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.</font></p><p><font size="4">Đại diện li&ecirc;n lạc: Trần Quang Huy</font></p><p><font size="4">Mobile: 0984480598</font></p><p><font size="4">Emai: tranhuy.eco@ovi.com</font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Top