Phân Bón Lá Rong Biển

le_duong5

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le_duong5
- Địa chỉ: Công ty XNK Việt Gia
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: le_duong5@yahoo.com
================================

<p><table style="height: 142px" cellspacing="0" cellpadding="1" width="669" border="1"><tbody><tr><td>T&Ecirc;N THƯƠNG MẠI</td><td>SEAWEED TƯỚI<a title="SEAWEED TƯỚI" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/SEAWEED_T_____I_4c2afa99438e0.jpg" rel="lightbox[product80]"><img height="79" alt="SEAWEED TƯỚI" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/SEAWEED_T_____I_4c2afa9929eb8_120x120.jpg" width="120" border="0" /></a></td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>QUY C&Aacute;CH</td><td>1000m</td></tr><tr><td>C&Ocirc;NG DỤNG</td><td>Tăng lực cho c&acirc;y trồng, rễ ph&aacute;t triển mạnh, c&acirc;y xanh tốt, tr&aacute;i nhiều phấn, vị ngọt tăng cao, tăng thời gian neo tr&aacute;i</td></tr><tr><td>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</td><td>Pha 20ml/ bình 8 lít nước. Phun ướt đ&ecirc;̀u th&acirc;n l&aacute; hoặc tưới trực tiếp v&agrave;o c&aacute;c luống rau, c&aacute;c gốc c&acirc;y ăn quả đang suy yếu, v&agrave;ng vọt. - Lưu ý: -Đ&ecirc;̉ đạt năng su&acirc;́t cao và hi&ecirc;̣u quả n&ecirc;n phun định kỳ 7-10 ngày/01l&acirc;̀n&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Phun vào sáng sớm hoặc chi&ecirc;̀u mát.- Có th&ecirc;̉ pha chung với thu&ocirc;́c trừ s&acirc;u.- Bảo quản nơi kh&ocirc; ráo, thoáng mát, xa t&acirc;̀m tay trẻ em.</td></tr></tbody></table><br /></p><p>&nbsp;</p><p><table style="height: 221px" cellspacing="0" cellpadding="1" width="637" border="1"><tbody><tr><td>T&Ecirc;N THƯƠNG MẠI</td><td>PH&Acirc;N VI SINH SIGAN<a title="PH&Acirc;N VI SINH SIGAN" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/PH__N_VI_SINH_SI_4c2af95f13b2e.jpg" rel="lightbox[product79]"><img height="120" alt="PH&Acirc;N VI SINH SIGAN" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/PH__N_VI_SINH_SI_4c2af95eefea1_120x120.jpg" width="84" border="0" /></a></td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>QUY C&Aacute;CH</td><td>1 l&iacute;t</td></tr><tr><td>C&Ocirc;NG DỤNG</td><td>- phục hồi c&acirc;y l&aacute; v&agrave;ng g&acirc;n xanh<br />- phục hồi c&acirc;y thiếu chất dinh dưỡng<br />- phục hồi c&acirc;y sau khi thu hoạch</td></tr><tr><td>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</td><td>Thời điểm : c&acirc;y bị v&agrave;ng l&aacute;, c&acirc;y kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển, c&acirc;y sau thu hoạch th&igrave; liều lượng pha&nbsp; 20ml/ 16 l&iacute;t nước (5cc/gốc).&nbsp;&nbsp;</td></tr></tbody></table></p><p>&nbsp;</p><table style="height: 97px" cellspacing="0" cellpadding="1" width="657" border="1"><tbody><tr><td>T&Ecirc;N THƯƠNG MẠI</td><td>PH&Acirc;N SINH HỌC NANO<a title="PH&Acirc;N SINH HỌC NANO" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/PH__N_SINH_H___C_4c2af54417714.jpg" rel="lightbox[product78]"><img height="120" alt="PH&Acirc;N SINH HỌC NANO" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/PH__N_SINH_H___C_4c2af5435b523_120x120.jpg" width="84" border="0" /></a></td></tr><tr><td>TH&Agrave;NH PHẦN</td><td><p>Chất hữu cơ:11,3%, N:1,2%, P2O5: 0,46%, K2O: 1,75%</p><p>K&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng : Glbberllins, Auxins, Cytokinins...</p><p>đăc biệt bổ sung h&agrave;m lượng: vitamin+Acid amic</p></td></tr><tr><td>QUY C&Aacute;CH</td><td>&nbsp;1l&iacute;t</td></tr><tr><td>C&Ocirc;NG DỤNG</td><td>Tăng cường hoạt động của rễ c&acirc;y, c&acirc;y trồng hấp thụ nước v&agrave; chất dinh dưỡng. - Tăng năng suất c&acirc;y trồng v&agrave; phẩm chất n&ocirc;ng sản, l&agrave;m tr&aacute;i to, b&oacute;ng đẹp. - gia tăng giun đất v&agrave; hoạt động của vi sinh vật, tăng độ ph&igrave; nhi&ecirc;u v&agrave; t&iacute;nh tơi xốp của đất trồng.</td></tr><tr><td>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</td><td><p>- lắc đều b&igrave;nh trước khi d&ugrave;ng, pha nước đ&uacute;ng theo bảng hướng dẫn sử dụng</p><p>- phun nano tr&ecirc;n l&aacute; chỉ phun v&agrave;o buổi s&aacute;ng sớm, tốt nhất v&agrave;o chiều m&aacute;t</p><p>- c&oacute; thể phun nano với c&aacute;c loại n&ocirc;ng dược kh&aacute;c</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><table style="height: 97px" cellspacing="0" cellpadding="1" width="643" border="1"><tbody><tr><td>T&Ecirc;N THƯƠNG MẠI</td><td>Ph&acirc;n kho&aacute;ng hữu cơ AMIONE<a title="Ph&acirc;n kho&aacute;ng hữu cơ AMIONE" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/Ph__n_kho__ng_h__4c2aebf21a3b7.jpg" rel="lightbox[product77]"><img height="80" alt="Ph&acirc;n kho&aacute;ng hữu cơ AMIONE" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ph__n_kho__ng_h__4c2aebf154963_120x120.jpg" width="120" border="0" /></a></td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>QUY C&Aacute;CH</td><td>50kg</td></tr><tr><td>C&Ocirc;NG DỤNG</td><td>AMIONE là ph&acirc;n hữu cơ khoáng th&ecirc;́ h&ecirc;̣ mới, cung c&acirc;́p m&ocirc;̣t h&ocirc;̃n hợp các thành ph&acirc;̀n dinh dưỡng ch&acirc;́t lượng cao, giúp c&acirc;y tr&ocirc;̀ng h&acirc;́p thụ dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng t&ocirc;́t,phát tri&ecirc;̉n mạnh, cho năng su&acirc;́t cao, ph&acirc;̉m ch&acirc;́t t&ocirc;́t, bảo quản l&acirc;u sau khi thu hoạch.- Tăng năng su&acirc;́t và ch&acirc;́t lượng n&ocirc;ng sản.</td></tr><tr><td>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</td><td>Đ&ocirc;́i với c&acirc;y n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p chia ra làm 1 l&acirc;̀n bón lót và từ 2-3 l&acirc;̀n bón thúc cho 1 vụ với li&ecirc;̀u lượng 300-500kg/ha/vụ. -Đ&ocirc;́i với rau dưa các loại chia ra làm 1 l&acirc;̀n bón lót và từ 2-3 l&acirc;̀n bón thúc/1 vụ vói li&ecirc;̀u lượng 200-400kg/ha/vụ. -Đ&ocirc;́i với c&acirc;y ăn trái và c&acirc;y c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p bón trước khi đặt c&acirc;y con với li&ecirc;̀u lượng 150g/ l&ocirc;̃ tr&ocirc;̀ng phủ đ&acirc;́t 10cm hoặc 1-3kg tùy theo tu&ocirc;̉i c&acirc;y. -Đ&ocirc;́i với b&ocirc;ng, vải, mía, mì chia ra làm 1 l&acirc;̀n bón lót và từ 2-3 l&acirc;̀n bón thúc/1 vụ với li&ecirc;̀u lượng 350-450kg/ha/vụ.- Đ&ocirc;́i với c&acirc;y l&acirc;́y củ chia ra làm 1 l&acirc;̀n bón lót và 2-3 l&acirc;̀n bón thúc/1 vụ với li&ecirc;̀u lượng 800-1000kg/ha/vụ.</td></tr></tbody></table></p><p><br /><table style="height: 172px" cellspacing="0" cellpadding="1" width="632" border="1"><tbody><tr><td>T&Ecirc;N THƯƠNG MẠI</td><td>NPK 8 - 6 - 4<a title="NPK 8 - 6 - 4" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/NPK_8___6___4_4c2aea3e59910.jpg" rel="lightbox[product76]"><img height="80" alt="NPK 8 - 6 - 4" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/NPK_8___6___4_4c2aea3d9f63f_120x120.jpg" width="120" border="0" /></a></td></tr><tr><td>TH&Agrave;NH PHẦN</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>QUY C&Aacute;CH</td><td>25kg</td></tr><tr><td>C&Ocirc;NG DỤNG</td><td>Đối với rau: Quang hợp mạnh, l&aacute; d&agrave;y v&agrave; d&agrave;i, số lượng l&aacute; tăng. Tr&aacute;i v&agrave; củ lớn, nặng k&yacute;,chắc ruột, tăng khả năng chống chịu c&aacute;c bệnh: thối nhũn, đốm l&aacute;. - Đối với c&acirc;y ăn quả: Phục hồi nhanh sau giai đoạn thu hoạch v&agrave; đốn tỉa. Tăng sức đề kh&aacute;ng, cung cấp đầy đủ trung vi lượng cho giai đoạn ra hoa. Tăng khả năng chống chịu của c&acirc;y đối với thời tiết, tr&aacute;nh hiện tượng h&eacute;o quả non, tăng trọng lượng v&agrave; chất lượng quả. - Đối với c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp: Phục hồi nhanh, tăng khả năng chống chịu, c&acirc;y cho nhiều mủ, b&ocirc;ng đẹp, l&aacute; d&agrave;y, hạn chế hiện tượng rụng gi&eacute; hoa v&agrave; tr&aacute;i non, hạt chắc v&agrave; c&oacute; m&agrave;u sắc s&aacute;ng đẹp...- Đối với ch&egrave; + b&ocirc;ng vải: Gi&uacute;p c&acirc;y tăng cường quang hợp cho nhiều b&uacute;p non, tăng khả năng chống chịu bệnh đốm l&aacute;. Tăng năng suất v&agrave; chất lượng l&aacute;. - Đối với c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp: Gi&uacute;p l&uacute;a tăng khả năng chống chịu, c&acirc;y kh&ocirc;ng bị đổ ng&atilde;,giữ m&agrave;u xanh đến khi l&uacute;a ch&iacute;n. Cung cấp đầy đủ dưỡng chất gi&uacute;p b&ocirc;ng l&uacute;a d&agrave;i, hạt s&aacute;ng, chắc đạt chất lượng cao.</td></tr><tr><td>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</td><td>Đối với rau: B&oacute;n l&oacute;t trước khi trồng 10kg/1000m2, b&oacute;n th&uacute;c (c&oacute; thể h&ograve;a lo&atilde;ng để tưới) 5-6kg/1000m2. Đối với c&acirc;y ăn quả: B&oacute;n sau khi thu hoạch. Giai đoạn h&igrave;nh th&agrave;nh hoa. Giai đoạn nu&ocirc;i tr&aacute;i (tr&aacute;i mới h&igrave;nh th&agrave;nh, tr&aacute;i to),c&oacute; thể h&ograve;a lo&atilde;ng để tưới 0,3-0,5kg/1 gốc. - Đối với c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp: B&oacute;n l&oacute;t trước khi trồng, b&oacute;n chung với c&aacute;c thời kỳ b&oacute;n ph&acirc;n h&oacute;a học, c&oacute; thể h&ograve;a lo&atilde;ng để tưới 0,3-0,5kg/1 gốc. - Đối với ch&egrave; + b&ocirc;ng vải: B&oacute;n l&oacute;t trước khi trồng 10kg/1000m2, b&oacute;n chung với c&aacute;c thời kỳ b&oacute;n ph&acirc;n h&oacute;a học, c&oacute; thể h&ograve;a lo&atilde;ng để tưới 5-6kg/1000m2. - Đối với c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp: B&oacute;n l&oacute;t trước khi gieo sạ 10kg/1000m2, b&oacute;n chung với c&aacute;c thời kỳ b&oacute;n ph&acirc;n h&oacute;a học 5-6kg/1000m2.</td></tr></tbody></table></p><p><br /><table cellspacing="0" cellpadding="1" width="400" border="1"><tbody><tr><td>T&Ecirc;N THƯƠNG MẠI</td><td>AMC BỘI THU SI&Ecirc;U TO HẠT<a title="AMC BỘI THU SI&Ecirc;U TO HẠT" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/AMC_B___I_THU_SI_4c2adf995398d.jpg" rel="lightbox[product75]"><img height="79" alt="AMC BỘI THU SI&Ecirc;U TO HẠT" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/AMC_B___I_THU_SI_4c2adf993d22f_120x120.jpg" width="120" border="0" /></a></td></tr><tr><td>TH&Agrave;NH PHẦN</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>QUY C&Aacute;CH</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>C&Ocirc;NG DỤNG</td><td>Sản phẩm bội thu ngo&agrave;i c&aacute;c chất đa, trung vi lượng c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m 25% h&agrave;m lượng Fulvic acid cao, gi&uacute;p tăng cường dinh dưỡng cho c&acirc;y gi&uacute;p b&ocirc;ng to, hạt chắc, n&acirc;ng cao phẩm chất, tăng năng suất v&agrave; hiệu quả kinh tế.</td></tr><tr><td>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table></p><p>&nbsp;</p><table style="height: 97px" cellspacing="0" cellpadding="1" width="657" border="1"><tbody><tr><td>T&Ecirc;N THƯƠNG MẠI</td><td>PH&Acirc;N SINH HỌC NANO<a title="PH&Acirc;N SINH HỌC NANO" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/PH__N_SINH_H___C_4c2af54417714.jpg" rel="lightbox[product78]"><img height="120" alt="PH&Acirc;N SINH HỌC NANO" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/PH__N_SINH_H___C_4c2af5435b523_120x120.jpg" width="84" border="0" /></a></td></tr><tr><td>TH&Agrave;NH PHẦN</td><td><p>Chất hữu cơ:11,3%, N:1,2%, P2O5: 0,46%, K2O: 1,75%</p><p>K&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng : Glbberllins, Auxins, Cytokinins...</p><p>đăc biệt bổ sung h&agrave;m lượng: vitamin+Acid amic</p></td></tr><tr><td>QUY C&Aacute;CH</td><td>&nbsp;1l&iacute;t</td></tr><tr><td>C&Ocirc;NG DỤNG</td><td>Tăng cường hoạt động của rễ c&acirc;y, c&acirc;y trồng hấp thụ nước v&agrave; chất dinh dưỡng. - Tăng năng suất c&acirc;y trồng v&agrave; phẩm chất n&ocirc;ng sản, l&agrave;m tr&aacute;i to, b&oacute;ng đẹp. - gia tăng giun đất v&agrave; hoạt động của vi sinh vật, tăng độ ph&igrave; nhi&ecirc;u v&agrave; t&iacute;nh tơi xốp của đất trồng.</td></tr><tr><td>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</td><td><p>- lắc đều b&igrave;nh trước khi d&ugrave;ng, pha nước đ&uacute;ng theo bảng hướng dẫn sử dụng</p><p>- phun nano tr&ecirc;n l&aacute; chỉ phun v&agrave;o buổi s&aacute;ng sớm, tốt nhất v&agrave;o chiều m&aacute;t</p><p>- c&oacute; thể phun nano với c&aacute;c loại n&ocirc;ng dược kh&aacute;c</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3>L&uacute;a </h3><div style="float: left; width: 100%"><p><img style="width: 460px; height: 299px" height="299" alt="alt" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/images/lua%2002.jpg" width="460" border="0" /></p></div><p><br /><br /><!-- ORDER BY .... FORM -->&nbsp;<a href="javascript:%20document.order.DescOrderBy.value='DESC';%20document.order.submit()"><img title="Sắp xếp tăng dần" style="filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=http://vietgiaco.vn/VietGia/images/M_images/sort_asc.png, sizingMethod='crop'); visibility: visible; width: 12px; height: 12px" height="12" alt="Sắp xếp tăng dần" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/images/blank.png" width="12" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><div id="product_list" style="float: none; width: 100%"><div id="row_4d2002c20cd70" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=52&amp;category_id=1">SOGAN</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=52&amp;category_id=1"><img class="browseProductImage" title="SOGAN" alt="SOGAN" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSOGAN_4bfe2924b5355_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2002c20d53f" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=53&amp;category_id=1">ROTOCINE</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=53&amp;category_id=1"><img class="browseProductImage" title="ROTOCINE" alt="ROTOCINE" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FROTOCINE_4bfe29b81185a_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"><strong>&nbsp;</strong></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2002c20dd0f" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=49&amp;category_id=1">SI&Ecirc;U CANXI</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=49&amp;category_id=1"><img class="browseProductImage" title="SI&Ecirc;U CANXI" alt="SI&Ecirc;U CANXI" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FAMC_CANXI_4bfe25d2ef367_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br /><div id="row_4d2002c20e4df" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=50&amp;category_id=1">SEAWEED X.O</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=50&amp;category_id=1"><img class="browseProductImage" title="SEAWEED X.O" alt="SEAWEED X.O" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSEAWEED_X.O_4bfe26e221b25_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"><strong>&nbsp;</strong></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2002c20ecaf" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=51&amp;category_id=1">ONE BO</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=51&amp;category_id=1"><img class="browseProductImage" title="ONE BO" alt="ONE BO" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FAMC_BO__4bfe27d3ea2fc_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"><strong>&nbsp;</strong></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2002c20f47f" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=98&amp;category_id=1">TOMAHAWK</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-lua.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=98&amp;category_id=1"><img class="browseProductImage" title="TOMAHAWK" alt="TOMAHAWK" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FTOMAHAWK_4c3447c568909_120x120.jpg&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"><strong>&nbsp;</strong></span></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p>&nbsp;</p><h3>Rau m&agrave;u </h3><div style="float: left; width: 100%"><p style="text-align: center"><img style="width: 273px; height: 342px" height="342" alt="alt" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/images/stories/vietgia%20poster%201.jpg" width="273" border="0" /></p></div><p><br /><br /><!-- ORDER BY .... FORM -->&nbsp;<a href="javascript:%20document.order.DescOrderBy.value='DESC';%20document.order.submit()"><img title="Sắp xếp tăng dần" style="filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=http://vietgiaco.vn/VietGia/images/M_images/sort_asc.png, sizingMethod='crop'); visibility: visible; width: 12px; height: 12px" height="12" alt="Sắp xếp tăng dần" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/images/blank.png" width="12" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><div id="product_list" style="float: none; width: 100%"><div id="row_4d2002c8e3ec2" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=81&amp;category_id=2">SEAWEED.XO RAU M&Agrave;U</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=81&amp;category_id=2"><img class="browseProductImage" title="SEAWEED.XO RAU M&Agrave;U" alt="SEAWEED.XO RAU M&Agrave;U" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSEAWEED.XO_RAU_M_4c2d6ad87d69f_120x120.jpg&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2002c8e4a7a" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=83&amp;category_id=2">SEAWEED.XO C&Acirc;Y LẤY CỦ</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=83&amp;category_id=2"><img class="browseProductImage" title="SEAWEED.XO C&Acirc;Y LẤY CỦ" alt="SEAWEED.XO C&Acirc;Y LẤY CỦ" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSEAWEED.XO_C__Y__4c2da1b7ebc85_120x120.jpg&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"><strong>&nbsp;</strong></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2002c8e524a" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=84&amp;category_id=2">ROTOCINE - K-HUMATE</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=84&amp;category_id=2"><img class="browseProductImage" title="ROTOCINE - K-HUMATE" alt="ROTOCINE - K-HUMATE" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FROTOCINE___K_HUM_4c32967af2977_120x120.jpg&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br /><div id="row_4d2002c8e5a1a" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=85&amp;category_id=2">ONE - BO SI&Ecirc;U ĐẬU TR&Aacute;I</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=85&amp;category_id=2"><img class="browseProductImage" title="ONE - BO SI&Ecirc;U ĐẬU TR&Aacute;I" alt="ONE - BO SI&Ecirc;U ĐẬU TR&Aacute;I" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FONE___BO_SI__U___4c329a3347382_120x120.jpg&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2002c8e61e9" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=87&amp;category_id=2">SI&Ecirc;U CANXI</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=87&amp;category_id=2"><img class="browseProductImage" title="SI&Ecirc;U CANXI" alt="SI&Ecirc;U CANXI" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSI__U_CANXI_4c32a23ed5ad8_120x120.jpg&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"><strong>&nbsp;</strong></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2002c8e69bb" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=88&amp;category_id=2">SEAWEED.XO CHUY&Ecirc;N CHO C&Aacute;C LOẠI ĐẬU</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-rau-mau.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=88&amp;category_id=2"><img class="browseProductImage" title="SEAWEED.XO CHUY&Ecirc;N CHO C&Aacute;C LOẠI ĐẬU" alt="SEAWEED.XO CHUY&Ecirc;N CHO C&Aacute;C LOẠI ĐẬU" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSEAWEED.XO_CHUY__4c32a55a81572_120x120.jpg&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /></a></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p>&nbsp;</p><h3>C&acirc;y ăn tr&aacute;i </h3><div style="float: left; width: 100%"><p><img height="333" alt="alt" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/images/quy%20trinh%20cay.jpg" width="500" border="0" /></p></div><p><a title="ROTOCINE C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/shop_image/product/ROTOCINE_C__Y____4c32af500c253.jpg" rel="lightbox[product89]"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><h3>C&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp </h3><p><!-- ORDER BY .... FORM -->&nbsp;<a href="javascript:%20document.order.DescOrderBy.value='DESC';%20document.order.submit()"><img title="Sắp xếp tăng dần" style="filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=http://vietgiaco.vn/VietGia/images/M_images/sort_asc.png, sizingMethod='crop'); visibility: visible; width: 12px; height: 12px" height="12" alt="Sắp xếp tăng dần" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/images/blank.png" width="12" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><div id="product_list" style="float: none; width: 100%"><div id="row_4d2004879c0b4" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-cong-nghip.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=65&amp;category_id=4">AMC CHITIOSAN</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-cong-nghip.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=65&amp;category_id=4"><img class="browseProductImage" title="AMC CHITIOSAN" alt="AMC CHITIOSAN" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FAMC_CHITIOSAN__4bfe360d5140b_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2004879c884" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-cong-nghip.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=67&amp;category_id=4">SEAWEED X.O C&Acirc;Y ĐI&Ecirc;̀U</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-cong-nghip.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=67&amp;category_id=4"><img class="browseProductImage" title="SEAWEED X.O C&Acirc;Y ĐI&Ecirc;̀U" alt="SEAWEED X.O C&Acirc;Y ĐI&Ecirc;̀U" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSEAWEED_X.O_C__Y_4bfe36fe622b1_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td>&nbsp;</td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="row_4d2004879d054" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-cong-nghip.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=68&amp;category_id=4">SEAWEED X.O C&Acirc;Y THU&Ocirc;́C LÁ</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-cong-nghip.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=68&amp;category_id=4"><img class="browseProductImage" title="SEAWEED X.O C&Acirc;Y THU&Ocirc;́C LÁ" alt="SEAWEED X.O C&Acirc;Y THU&Ocirc;́C LÁ" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSEAWEED_X.O_C__Y_4bfe378890ed8_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /> </a></td></tr><tr align="center"><td><span class="productPrice"></span></td></tr><!-- <tr align="center" height="50"> <td> </td> </tr> --><!-- <tr align="center"> <td> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> --><tr align="center"><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><!-- <tr align="center"> <td> <input class="button" name="them" type="button" value="Đặt mua" onClick="window.location.href='index.php?option=com_dathang'"></input> </td> </tr> --></tbody></table><!-- <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="3" align="left" valign="top" width="10%"> <a href="/VietGia/"> </a> </td> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"><a style="font-size: 16px; font-weight: bold;" href="/VietGia/"></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:10px;"> <a style="font-size: 9px; font-weight: bold;" href="/VietGia/">[...]</a> </td> </tr> </table> --></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br /><div id="row_4d2004879d824" style="float: left; width: 33%; margin-right: 0px"><div id="box8_Green"><div id="box8_Green_top_mid"><div id="box8_Green_right_mid"><div id="box8_Green_left_mid"><div id="box8_Green_top_left"><div id="box8_Green_top_right"><div id="box8_Green_bottom_right"><div id="box8_Green_bottom_left"><div id="box8_Green_content"><div id="box8_Green_content2"><!-- Code moi ne --><table width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr align="center"><td><div style="background: url('/VietGia/images/title_vmp_r.gif'); width: 100%; line-height: 14px; height: 40px"><div style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; background: url('http://agriviet.com/images/title_vmp_l.gif'); padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; height: 30px"><a style="font-weight: bold; font-size: 12px" href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-cong-nghip.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=66&amp;category_id=4">SEAWEED X.O Đ&Acirc;̣U PH&Ocirc;̣NG</a> </div></div></td></tr><tr valign="top" align="center"><td><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/dung-cho-cay-cong-nghip.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_unison.tpl&amp;product_id=66&amp;category_id=4"><img class="browseProductImage" title="SEAWEED X.O Đ&Acirc;̣U PH&Ocirc;̣NG" alt="SEAWEED X.O Đ&Acirc;̣U PH&Ocirc;̣NG" src="http://vietgiaco.vn/VietGia/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FSEAWEED_X.O______4bfe369d56479_120x120.png&amp;newxsize=120&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /></a></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><a href="http://vietgiaco.vn/VietGia/vi/cay-n-trai.html?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage_images.tpl&amp;product_id=89&amp;category_id=3"></a>
 

Top