PHÂN BÓN PHONG NGUYEN CẦN TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

  • Thread starter khanh minh
  • Ngày gửi
K

khanh minh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khanhminh
- Địa chỉ: tp HCM
- Tel, Fax: 0903762878::: FaX
- email: changkhanhminh@yahoo.com
================================

<div class="smallfont"> <img border="0" alt="Default" class="inlineimg" title="Default" src="http://agriviet.com/home/images/icons/icon1.gif" /> <strong>Ph&acirc;n b&oacute;n Hữu Cơ vi sinh Phong nguy&ecirc;n cần t&igrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối to&agrave;n quốc.</strong> </div> <hr size="1" /> <!-- / icon and title --> <!-- message --> <!--div id="post_message_87767"><div align="center"><b><font face="Tahoma"><a xhref="./ext.php?ref=http://www.uphinh.vn/image/stream/57528.jpg" target="_blank"><a xhref="./ext.php?ref=http://www.uphinh.vn/image/stream/57528.jpg" target="_blank"><img xsrc="http://www.uphinh.vn/image/stream/57528.jpg" border="0" alt="" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a></a></font></b></div><b><font color="blue"><font face="Tahoma">Phân bón lá công nghệ Đài Loan 100% hữu cơ vi sinh</font></font></b><br /> <br /> <div align="center"><div align="center"><b><font color="blue"><font face="Tahoma">Phân bón lá Nông Bảo là 1 loại phân bón hữu cơ vi sinh hàng đầu của Đài Loan</font></font></b></div></div><b><font color="blue"><font face="Tahoma">đặt biệt không độc hại cho người và môi trường</font></font></b><br /> <br /> <b><font color="blue"><font face="Tahoma"><i><font color="darkgreen">Cần tìm đại lý phân phối sản phẩm trong toàn Quốc.</font></i></font></font></b><br /> <br /> <font color="blue"><font face="Tahoma"><div align="center"><div align="center"><font color="red"><font size="3"><b>Địa chỉ:</b> Cơ Sở Sản xuất thương mại </font><b>PHONG NGUYÊN</b></font><br /> <font face="Tahoma"><font size="3"><font color="red">7/94 Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Thị xả Thủ Dầu một, tỉnh BÌNH DƯƠNG</font></font></font></div></div><font color="red"><b>Điện thoại:</b> 0650.3811231 </font><br /> <b><font color="#000000">Mobile : 0903.762.878 ( A.Minh)</font></b></font></font></div--> <!-- message --> <span style="margin: 2px; float: right; width: 336px; height: 280px"> <!--AGRIVIET MTGADSENSE CODE HERE--><!-- Include the Google Friend Connect javascript library. --> <!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. --> <div style="width: 336px; visibility: visible" id="div-2148394137286981886" class="gadgets-gadget-container"><div id="gfc_iframe_622161893_0_body"></div></div> <!-- Render the gadget into a div. --> google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */); google.friendconnect.container.renderAdsGadget( { id: 'div-2148394137286981886', height: 280, site: '11449016032637555197', 'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-8546665254186854","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"3181316361","google_ad_format":"336x280"} }); </span> <div id="post_message_87767"><div align="center"><strong><font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.uphinh.vn/image/stream/57528.jpg"><img border="0" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/57528.jpg" /></a></font></strong></div><strong><font color="blue"><font face="Tahoma">Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; c&ocirc;ng nghệ Đ&agrave;i Loan 100% hữu cơ vi sinh</font></font></strong><strong><font color="blue"><font face="Tahoma"> Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; N&ocirc;ng Bảo l&agrave; 1 loại ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ vi sinh h&agrave;ng đầu của Đ&agrave;i Loan</font></font></strong><strong><font color="blue"><font face="Tahoma">đặt biệt kh&ocirc;ng độc hại cho người v&agrave; m&ocirc;i trường</font></font></strong><br /> <br /> <strong><font color="blue"><font face="Tahoma"><em><font color="darkgreen">Cần t&igrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối sản phẩm trong to&agrave;n Quốc.</font></em></font></font></strong><br /> <br /> <font color="blue"><font face="Tahoma"><div align="center"><div align="center"><font color="red"><font size="3"><strong>Địa chỉ:</strong> Cơ Sở Sản xuất thương mại </font><strong>PHONG NGUY&Ecirc;N</strong></font><br /> <font face="Tahoma"><font size="3"><font color="red">7/94 L&ecirc; Hồng Phong, Phường Ph&uacute; H&ograve;a, Thị xả Thủ Dầu một, tỉnh B&Igrave;NH DƯƠNG</font></font></font></div></div><font color="red"><strong>Điện thoại:</strong> 0650.3811231 </font><br /> <strong><font color="#000000">Mobile : 0903.762.878 ( A.Minh)</font></strong></font></font></div> <!-- / message --> <div align="right" style="margin-top: 10px"> <!-- controls --> <img border="0" id="progress_87767" style="display: none" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/misc/progress.gif" /> <a name="vB::QuickEdit::87767" href="http://agriviet.com/home/editpost.php?do=editpost&amp;p=87767"></a><img border="0" alt="Sửa/X&oacute;a nội dung" title="Sửa/X&oacute;a nội dung" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/edit.gif" /> <a rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=87767"><img border="0" alt="Trả Lời Với Tr&iacute;ch Dẫn" title="Trả Lời Với Tr&iacute;ch Dẫn" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/quote.gif" /></a> <a onclick="return false" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=87767"><img border="0" id="mq_87767" alt="Multi-Quote This Message" title="Multi-Quote This Message" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/multiquote_off.gif" /></a> <a onclick="return false" id="qr_87767" rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=87767"><img border="0" alt="Ph&uacute;c Đ&aacute;p Nhanh" title="Ph&uacute;c Đ&aacute;p Nhanh" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/quickreply.gif" /></a> <!-- / controls --> </div><!--Session data-->
 

Đối tác


Top