Phân Bón Phong Nguyên Cần Tìm Nhà Phân Phối

  • Thread starter khanh minh
  • Ngày gửi
K

khanh minh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khanh minh
- Địa chỉ: 1200 Lê Hồng Phong F Phú Hòa TX Thủ Dầu 1 - BÌNH DƯƠNG
- Tel, Fax: 06503811231 ::: FaX 06503811231
- email: changkhanhminh@yahoo.com
================================

<div align="center"><strong><font face="Tahoma"><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://www.uphinh.vn/image/stream/57528.jpg" target="_blank"></a><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://www.uphinh.vn/image/stream/57528.jpg" target="_blank"><img id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://www.uphinh.vn/image/stream/57528.jpg" border="0" /></a></font></strong></div><strong><font color="blue"><font face="Tahoma">Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; c&ocirc;ng nghệ Đ&agrave;i Loan 100% hữu cơ vi sinh</font></font></strong><br /><br /><div align="center"><div align="center"><strong><font color="blue"><font face="Tahoma">Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; N&ocirc;ng Bảo l&agrave; 1 loại ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ vi sinh h&agrave;ng đầu của Đ&agrave;i Loan</font></font></strong></div></div><strong><font color="blue"><font face="Tahoma">đặt biệt kh&ocirc;ng độc hại cho người v&agrave; m&ocirc;i trường</font></font></strong><br /><br /><strong><font color="blue"><font face="Tahoma"><em><font color="darkgreen">Cần t&igrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối sản phẩm trong to&agrave;n Quốc.</font></em></font></font></strong><br /><br /><font color="blue"><font face="Tahoma"><div align="center"><div align="center"><font color="red"><font size="3"><strong>Địa chỉ:</strong> Cơ Sở Sản xuất thương mại </font><strong>PHONG NGUY&Ecirc;N</strong></font><br /><font face="Tahoma"><font size="3"><font color="red">7/94 L&ecirc; Hồng Phong, Phường Ph&uacute; H&ograve;a, Thị xả Thủ Dầu một, tỉnh B&Igrave;NH DƯƠNG</font></font></font></div></div><font color="red"><strong>Điện thoại:</strong> 0650.3811231 </font><br /><strong><font color="#000000">Mobile : 0903.762.878 ( A.Minh)</font></strong></font></font>
 

Đối tácTop