Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp bộ sản phẩm RICpc

  • Thread starter mai_kt86
  • Ngày gửi
M

mai_kt86

Guest
#1
<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;nh gửi: </em><strong><em>Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</em></strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng hay người th&acirc;n đang c&oacute; qu&aacute; nhiều c&ocirc;ng việc khiến việc kiểm so&aacute;t h&agrave;ng tồn, c&ocirc;ng nợ, doanh thu, lợi nhuận, ... chưa được tốt. Kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian đối chiếu thực tế kinh doanh với sổ s&aacute;ch do nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o. V&agrave; v&igrave; thế qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đang t&igrave;m kiếm một phần mềm quản l&yacute; để đảm đương c&ocirc;ng việc n&agrave;y!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty phần mềm <strong>RIC </strong>xin ph&eacute;p được giới thiệu giải ph&aacute;p khắc phục c&aacute;c vấn đề tr&ecirc;n một c&aacute;ch hiệu quả nhất - Giải ph&aacute;p quản l&yacute; b&aacute;n h&agrave;ng <strong>RICpc</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay <strong>RICpc</strong> đ&atilde; c&oacute; phi&ecirc;n bản ho&agrave;n to&agrave;n <strong>miễn ph&iacute;</strong>:<br />- Kh&ocirc;ng giới hạn thời gian sử dụng phần mềm.<br />- Kh&ocirc;ng giới hạn c&aacute;c t&iacute;nh năng của phần mềm.<br />- Kh&ocirc;ng giới hạn cập nhật phi&ecirc;n bản.<br />( Ch&uacute; &yacute;: <em>Phi&ecirc;n bản miễn ph&iacute; giới hạn h&oacute;a đơn nhập, xuất 20 &nbsp;h&oacute;a đơn/ng&agrave;y | Tr&ecirc;n mỗi h&oacute;a đơn giới hạn 15 d&ograve;ng sản phẩm</em>)<br />&nbsp;<br /><a href="http://ric.vn/download/3/download-phan-mem-quan-ly-ban-hang-tich-hop-bo-san-pham.html" target="_blank"><strong>Download phi&ecirc;n bản </strong><strong>miễn ph&iacute;</strong><strong> tại đ&acirc;y</strong></a><strong>.</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Với c&aacute;c chức năng ch&iacute;nh:</strong><br /><table width="101%" class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 386px"><font size="3">1. <strong>Module Quản l&yacute; danh mục h&agrave;ng h&oacute;a</strong><br /></font><font size="3">2. <strong>Module in Tem m&atilde; vạch</strong><br /></font><font size="3">3. <strong>Module Quản l&yacute; Kho</strong><br /></font><font size="3">4. <strong>Module Nhập h&agrave;ng h&oacute;a ( Nh&agrave; cung cấp, kh&aacute;ch trả lại)</strong><br /></font><font size="3">5. <strong>Module B&aacute;n h&agrave;ng (b&aacute;n lẻ/b&aacute;n sỉ)</strong><br /></font><font size="3">6. <strong>Module Gh&eacute;p bộ sản phẩm</strong><br /></font><font size="3">7. <strong>Module Quản l&yacute; bộ sản phẩm</strong><br /></font></td><td><font size="3">8. <strong>Module Quản l&yacute; ngoại tệ</strong><br /></font><font size="3">9. <strong>Module Quản l&yacute; dịch vụ bảo h&agrave;nh</strong><br /></font><font size="3">10. <strong>Quản l&yacute; Sản phẩm theo số Serials, IMEI Number ...</strong><br /></font><font size="3">11. <strong>Module B&aacute;o c&aacute;o &ndash; Thống k&ecirc;</strong><br /></font><font size="3">12. <strong>Module b&aacute;o c&aacute;o ph&acirc;n t&iacute;ch</strong><br /></font><font size="3">13. <strong>Module Quản trị, ph&acirc;n quyền</strong><br /></font><font size="3">14. <strong>Module Quản l&yacute; Thu - Chi</strong><br /></font></td></tr></tbody></table><strong>Với c&aacute;c ưu điểm vượt trội:</strong><br /><ul><li class="MsoNormal">100% Tiếng Việt unicode, giao diện đơn giản, dễ sử dụng.<br /></li><li class="MsoNormal">Quản l&yacute; bằng m&atilde; vạch, th&iacute;ch hợp với mọi loại m&aacute;y qu&eacute;t m&atilde; vạch, m&aacute;y in m&atilde; vạch<br /></li><li class="MsoNormal">Tra cứu động tr&ecirc;n mọi danh s&aacute;ch đối tượng (kh&aacute;ch h&agrave;ng, nh&agrave; cung cấp, h&agrave;ng h&oacute;a, ng&agrave;nh h&agrave;ng, &hellip;)<br /></li><li class="MsoNormal">Quản l&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng VIP qua thẻ từ, thẻ qu&eacute;t m&atilde; vạch.<br /></li><li class="MsoNormal">Tự động t&iacute;nh điểm kh&aacute;ch h&agrave;ng dựa tr&ecirc;n doanh số<br /></li><li class="MsoNormal">Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i, qu&agrave; khuyến m&atilde;i<br /></li><li class="MsoNormal">Cho ph&eacute;p điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n cho to&agrave;n danh mục sản phẩm.<br /></li><li class="MsoNormal">Cho ph&eacute;p quản l&yacute; việc kinh doanh với nhiều loại ngoại tệ kh&aacute;c nhau.<br /></li><li class="MsoNormal">T&iacute;ch hợp hệ thống quản l&yacute; chuỗi kinh doanh.<br /></li></ul><strong>RIC</strong><strong> Software - Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng nh&agrave; quản l&yacute;</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lu&ocirc;n lu&ocirc;n lắng nghe những đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến, những nhu cầu ri&ecirc;ng mang t&iacute;nh chất đặc th&ugrave; doanh nghiệp để tối đa h&oacute;a t&iacute;nh tiện &iacute;ch cho người sử dụng phần mềm. <br />Lu&ocirc;n lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn một giải ph&aacute;p phần mềm nhằm tối ưu h&oacute;a hoạt động kinh doanh của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty phần mềm <strong>RIC</strong> cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m. Để được hỗ trợ th&ecirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /><strong>*Khuất Thị Mai*<br /></strong>Chức vụ: Nh&acirc;n vi&ecirc;n hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng<br />Địa chỉ: P501, Nh&agrave; C6 Khối , Mỹ Đ&igrave;nh, Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội<br />Di động: 0978.297.185/ Cố định: 0485.873.763<br />Yahoo: kd7_ric / Email: maikt@ric.vn<br /><p class="MsoNormal">Website: http://www.ric.vn</p><span />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Mai
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 0485873763 - Fax:
- email: maikt@ric.vn
 

Top