Phân phối sản phẩm: Xử lý mùi hôi, phòng trừ bệnh trong chăn nuôi