Phân sinh học BioNaTA200 giải pháp mới giúp tiết kiệm chi phí sản xuất

Tung07

Lữ khách
<TABLE class=text border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=566><TBODY><TR><TD height=63 vAlign=top colSpan=3>
SDC13077.jpg
Đặc tính lợi ích sản phẩm:


Phân bón Vi sinh tổng hợp BioNATA, là sản phẩm 100% vi sinh, có thể sử dụng thay thế hoàn toàn phân Urê. cũng như hầu hết các loại phân bón hóa học khác (NPK, DAP, KCL)
BioNATA một phần được cây trồng hấp thụ trực tiếp qua lá một phần xuống đất sẽ kích thích sự phát triển của siêu vi sinh trong đất. nó làm phân huỷ nhanh chóng các chất hữu cơ cần thiết cho dinh dưỡng của siêu vi sinh và duy trì trao đổi chất và dinh dưỡng, tăng độ màu cho đất. tăng chức năng dinh dưỡng cho cây trồng bằng cách gia tăng rất nhiều vi sinh vật trong đất cho phép đạt đến 30 triệu tế bào sống trên gram đất trong vòng 72 giờ.
Trãi qua trên 7 năm thử nghiệm trên những cánh đồng khác nhau ở Nam mỹ, kết quả xác nhận rằng BioNATA có thể thay thế hoàn toàn phân bón hóa học bất kỳ nào.

</TD></TR><TR><TD height=26 vAlign=top colSpan=3>Tính chất BioNATA</TD></TR><TR><TD height=182 vAlign=top colSpan=3>BioNATA đưa ra một kỹ thuật mới cho ngành nông nghiệp vi sinh. 70% hàm lượng BioNATA được làm ra bằng cách chiết xuất từ quá trình lên men tự nhiên, và 30% được làm ra là hỗn hợp: Nitrogen, Phospho, Kali và nguyên tố vi lượng.
BioNATA là sản phẩm kích hoạt bổ sung dinh dưỡng hàng ngày cho cây trồng. kết quả làm tăng năng suất, không để lại mối họa cho môi trường. sản phẩm này hoàn toàn bảo đảm chất lượng cao cho hệ thực vật sạch.
BioNATA hoàn toàn không gây tác hại gì với những sản phẩm xử lý khác
BioNATA là phân bón, là một chất xúc tác là phân vi sinh mang hiệu quả trực tiếp trên hệ thực vật. kỹ thuật Biotech đầu tiên để gia tăng vi khuẩn hoạt động mang hiệu quả trực tiếp trên đất trồng.


</TD></TR></TBODY></TABLE>

BioNATA200<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><FONT color=
<TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width=276>(N) Nitrogenize total<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>15,02% p/p<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(N) Nitrogenize Nitric<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>1,58 % p/p<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(N) Nitrogenize ammoniacal <o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>2,32 % p/p<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(N) Nitrogenize ureic <o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>11,12 % p/p<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>) Soluble water phosphorus<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>5,15% p/p<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(K<SUB>2</SUB>O) Soluble water potassium<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>5,27% p/p<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(Mg) Magnezium – Epsom salt<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>198,0<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(Fe) iron<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>198,0<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(Mn) manganese<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>12,5<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(B) boron<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>27,0<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(Zn) zinc<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>9,0<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(Cu) copper<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>14,5<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>(Mo) molybdenum<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>3,5<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>Hoạt chất bề mặt ( sur factant)<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>4,2gr<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>Chất lỏng chiết xuất lên men (GR Liquid extract bases)<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>70,0% p/p<o:p></o:p>


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 15; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 207pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=276>Tỷ trọng<o:p></o:p>


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 81pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt" vAlign=top width=108>1.225<o:p></o:p>


</TD></TR></TBODY></TABLE>
<o:p></o:p>
<o:p><TABLE class=text border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=566><TBODY><TR><TD height=63 vAlign=top colSpan=3></TD></TR><TR><TD height=26 vAlign=top colSpan=3></TD></TR><TR><TD height=182 vAlign=top colSpan=3>

</TD></TR></TBODY></TABLE></o:p>
 


Last edited:

Bài viết tương tựTop