Phân Sinh Học BioNATA200 (Sản phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp)