Phòng, tránh dịch bệnh cho lợn rừng

sondaotuan

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CPPT nông lâm Đức Sơn
- Địa chỉ: Xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: daoquocthan@yahoo.com.vn
================================

Hiện nay tr&ecirc;n cả nước c&oacute; rất nhiều địa phương đ&atilde; c&oacute; dịch bệnh về lợn, C&ocirc;ng ty CP Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng l&acirc;m Đức Sơn đ&atilde; vượt qua bao m&ugrave;a dịch n&ecirc;n bằng kinh nghiệm của m&igrave;nh khuyến c&aacute;o b&agrave; con n&ecirc;n ph&ograve;ng bệnh cho lợn trong m&ugrave;a dịch l&agrave; tốt nhất, đừng để bệnh mới chữa vừa tốn k&eacute;m vừa kh&ocirc;ng an to&agrave;n: Ti&ecirc;m ph&ograve;ng dịch bệnh triệt để, giữ ấm khi gi&oacute; m&ugrave;a, mỗi tuần khử tr&ugrave;ng, ti&ecirc;u độc &iacute;t nhất một lần, giữ chuồng trại sạch sẽ m&agrave; tho&aacute;ng. Lợn n&aacute;i nu&ocirc;i con nhỏ cần thắp đ&egrave;n sưởi ấm. H&atilde;y li&ecirc;n hệ với Gi&aacute;m đốc Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n 0903284888.<br />
 

Top