PHUCGIATIEN Co.,LTD: Sản xuất BĂNG KEO BOPP- MÀNG PE quấn Pallet

  • Thread starter duywood
  • Ngày gửi
D

duywood

Guest
#1
<div><br /></div><p>&nbsp;*H&Igrave;NH ẢNH:&nbsp;<a href="http://chogovietnam.com/Products/ProductImageView.aspx?imgURL=~/Images/Ads/417.JPG">http://chogovietnam.com/Products/ProductImageView.aspx?imgURL=~/Images/Ads/417.JPG&nbsp;</a></p><p>&nbsp;</p><p><font size="4" style="font-family: Tahoma, Verdana; line-height: 18px; text-align: justify"><em><strong>K&iacute;nh Gởi: Qu&yacute; Đối T&aacute;c</strong></em></font></p><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; border-width: 0px"><font size="4"><em><strong><br /></strong></em></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; border-width: 0px"><font size="4"><em><strong>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất, cung cấp M&agrave;ng PE quấn pallet, Băng Keo Bopp. Sản phẩm được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ hiện đại.</strong></em></font></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; border-width: 0px"><br /></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; border-width: 0px"><font size="4">*Đối t&aacute;c c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</font></div><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 18px; text-align: justify; font-family: arial; font-size: small; border-width: 0px"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"><font color="#a52a2a">Sales Manager:</font></span></strong><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif"><font color="#000080"><strong>0915.924.566</strong></font></span></em><font color="#000080"><strong>&nbsp;<em>&nbsp;Mr Duy</em></strong></font></p><div class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 18px; font-family: arial; font-size: small; border-width: 0px"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red"><hr size="4" width="100%" /></span></strong></div><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 18px; text-align: justify; font-family: arial; font-size: small; border-width: 0px"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">PHUCGIATIEN Co., Ltd</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; line-height: 18px; text-align: justify; font-family: arial; font-size: small; border-width: 0px"><font color="#000080"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">Office Address:&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif">73/14&nbsp;Hoang&nbsp;Van Thu&nbsp;Street - Ward&nbsp;15&nbsp;-&nbsp;District PhuNhuan - HCM City<br /><strong>Tel:&nbsp;</strong>(08)6.274.36.84&nbsp;- (08)3.842.40.49<strong>&nbsp;- Fax:&nbsp;</strong>(08)3.842.33.53</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif"><br /><strong><em>Email:&nbsp;<a target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-decoration: none; color: blue; font-weight: normal; font-family: Tahoma; border-width: 0px" href="mailto:pugiti@gmail.com">pugiti@gmail.com</a>&nbsp;</em></strong></span></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHUCGIATIEN Co.,LTD
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0862743684 - Fax:
- email: duy.kvina@gmail.com
 

Top