Potassium Chlorate KCLO3

  • Thread starter CTY CP.DV-SX-XNK BÃŒnh Tây.
  • Ngày gửi
C

CTY CP.DV-SX-XNK BÌnh Tây.

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY CP.DV-SX-XNK BÌnh Tây.
- Địa chỉ: 222-222A Hậu giang ,P9/Q6 TP.HCM
- Tel, Fax: 39606813 ::: FaX 39606345
- email: thong0702@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="2">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; Potassium Chlorate KCLO3 99.5% của China,chất lượng tốt, bao&nbsp;b&igrave; : 25kg/bao PP</font></p><p><font size="2">Giao h&agrave;ng tại kho ( Quận 6 ), nếu giao h&agrave;ng ngo&agrave;i TP b&ecirc;n mua chịu chi ph&iacute; vận chuyển.</font></p><p><font size="2"><strong>KCLO3 : d&ugrave;ng k&iacute;ch cho c&acirc;y nh&atilde;n , c&acirc;y m&iacute;t , tr&aacute;i vải thiều.... ra hoa tr&aacute;i vụ</strong></font></p><p><font size="2"><strong><em>Gi&aacute; : 19.500đ/kg ( chưa c&oacute; VAT )</em></strong></font></p><p><font size="2">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</font></p><p><font size="2">VP.CTY 222-222A Hậu Giang - P9/Q6 </font><font size="2">- A.Th&ocirc;ng : 0987.510.818</font></p>
 
Back
Top