Quảng Nam: heo rừng: Trao đổi, chia xẻ kinh nghiệm

  • Thread starter NGUYỄN HUỆ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN HUỆ

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt"><font size="5">TRANG TRẠI HEO RỪNG, th&ocirc;n 6, x&atilde; Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.</font></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 15pt">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống heo rừng đủ ti&ecirc;u chuẩn, c&oacute; đầy đủ giấy ph&eacute;p của cơ quan Kiểm l&acirc;m v&agrave; Kiểm dịch của cơ quan Th&uacute; y. C&oacute; giống heo mọi địa phương.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 15pt">Heo được nu&ocirc;i trong điều kiện, m&ocirc;i trường ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n, đất đồi, n&uacute;i đ&aacute;, suối nước chảy tự nhi&ecirc;n.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 15pt">Trang trại c&aacute;ch Quốc lộ 1A khoảng 13 km, đường đi lại dễ d&agrave;ng.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 15pt">Điện thoại li&ecirc;n hệ: anh Huệ: 0977 927 583. </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 15pt">Email: <a href="mailto:huechi96@yahoo.com">huechi96@yahoo.com</a></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><img border="0" src="http://cc2.upanh.com/24.846.31967061.V7D0/qc7.jpg" /><br /><img border="0" src="http://cc1.upanh.com/24.846.31967070.2hK0/qc8.jpg" /><br /><img border="0" src="http://cc6.upanh.com/24.846.31967075.JZl0/qc9.jpg" /> <br /></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <br /> <strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /> <br /> <strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> NGUYỄN HUỆ<br /> <strong>- Địa chỉ: </strong> TH&Ocirc;N 6 X&Atilde; qUẾ THUẬN HUYỆN QUẾ SƠN TỈNH QUẢNG NAM<br /> <strong>- Tel, Fax: </strong> ::: FaX 0977927583<br /> <strong>- email: </strong> huechi96@yahoo.com <br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN HUỆ
- Địa chỉ: THÔN 6 XÃ qUẾ THUẬN HUYỆN QUẾ SƠN TỈNH QUẢNG NAM
- Tel, Fax: ::: FaX 0977927583
- email: huechi96@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top