Quy Trình Kỹ Thuật Trồng đậu Phộng

  • Thread starter ngocbieu
  • Ngày gửi
QUY TRÌNH KYÕ THUAÄT TROÀNG ÑAÄU PHOÄNG
VÔÙI PHAÂN SINH HOÏC WEHG
1. Chuaån bò ñaát:
Ñaát troàng ñaäu phoäng caàn ñöôïc caøy saâu 20-25 cm, tieán haønh caøy sôùm ñeå coù thôøi gian phôi aûi ñaát, neân caøy böøa 2-3 laàn, xöû lyù WEHG trong laàn laøm ñaát ñaàu tieân, boùn loùt phaân höõu cô ñaõ ñöôïc xöû lyù hoai muïc phaân sinh hoïc WEHG
2. Caùc bieän phaùp kyõ thuaät nhö: Thôøi vuï, töôùi nöôùc vaø caùc bieän phaùp kyõ thuaät chaêm soùc khaùc aùp duïng theo quy trình phoå bieán.
3. Xöû lyù phaân sinh hoïc WEHG
a. Xöû lyù xuoáng ñaát:
+ Soá laàn xöû lyù phaân sinh hoïc WEHG xuoáng laát: 1 laàn/vuï.
+ Pha theo tyû leä: 1/40 (0,5 lít WEHG pha vôùi 20 lít nöôùc phun cho 1000 m2 ñaát).
+ Phun xuoáng ñaát vöøa ñuû öôùt, xöû lyù WEHG trong laàn laøm ñaát ñaàu tieân.
* Chuù yù: Caàm bình phaân laéc ñeàu tröôùc khi pha vôùi nöôùc, khi pha khuaáy ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. Khi xöû lyù WEHG ñaát phaûi ñuû aåm, xöû lyù WEHG tröôùc khi tæa haït 7-10 ngaøy, neáu sau khi xöû lyù gaëp trôøi möa lôùn maët ruoäng ngaäp nöôùc thì phaûi xöû lyù laïi.
b. Xöû lyù leân laù giuùp ñaäu phoäng taêng tröôûng vaø khaùng saâu: Phun khi saùng sôùm hoaëc chieàu maùt. Phun söông leân toaøn boä thaân laù vöøa ñuû öôùt, khoäng xöû lyù WEHG khi ñaäu phoäng ñang ra hoa.
+ Phun laàn 1: Pha theo tyû leä 1 phaàn 200 (100cc WEHG pha vôùi 20 lít nöôùc), phun sau khi gieo gieo haït 15-20 ngaøy.
+ Phun laàn 2: Phun vôùi tyû leä vaø phöông phaùp gioáng phun laàn 1, phun sau khi ñaäu phoäng keát thuùc ra hoa.
* Treân ruoäng ñaäu phoäng naêm ñaàu tieân söû duïng WEHG giaûm 50-70% phaân phaân voâ cô (hoaù hoïc), caùc naêm tieáp theo söû duïng WEHG 100%. Coù theå duy trì boùn phaân höõu cô. Khi pha WEHG ñeå söû duïng khoâng pha chung vôùi baát kyø chaát hoaù hoïc naøo khaùc.
4. Phoøng tröø saâu beänh: Ñaäu phoäng thöôøng bò moät soá loaïi saâu beänh haïi phoå bieán sau: Saâu xanh, saâu xaùm, beänh heùo xanh, beänh heùo ruû, beänh ñoám laù…
- Bieän phaùp phoøng tröø: Thöôøng xuyeân theo doõi, chaêm soùc ñaäu phoäng caån thaän nhaèm phaùt hieän caùc ñoái töôïng saâu beänh haïi ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. Veä sinh ñoàng ruoäng. Söû duïng bieän phaùp phoøng tröø toång hôïp IPM. Xöû lyù phaân sinh hoïc WEHG xuoáng ñaát vaø leân laù lieân tuïc laø bieän phaùp toát ñeå naâng cao khaû naêng ñeà khaùng vôùi saâu beänh cuûa caây.
- Trong nhöõng thôøi kyø cao ñieåm saâu beänh haïi phaùt sinh, phaùt trieån nhö nhöõng thaùng möa nhieàu, aåm ñoä cao, giai ñoaïn saâu saép nôû… Söû duïng WEHG vôùi lieàu löôïng 1/150 phun leân thaân laù ñònh kyø 7-10 ngaøy/laàn ñeå phoøng saâu beänh phaù haïi. Neáu phaùt hieän saâu beänh vôùi tyû leä treân möùc cho pheùp thì söû duïng WEHG vôùi noàng ñoä 1/120-150 phun ñònh kyø leân thaân laù 1 tuaàn/laàn.
5. Quy trình uû phaân höõu cô: Ba taán phaân höõu cô söû duïng 0,5 lít WEHG pha vôùi 40 lít nöôùc. Caùc böôùc tieán haønh:
+ Böôùc 1: Raûi moät lôùp phaân daøy 15-20 cm, phun ñeàu dung dòch WEHG ñaõ pha vôùi nöôùc leân phaân vöøa phun vöøa ñaûo ñeàu. Sau ñoù raûi lôùp phaân thöù 2 vöøa phun WEHG vöøa ñaûo, tieáp tuïc laøm nhö vaäy cho ñeán heát.
+ Böôùc 2: Duøng buøn ao (sìn ao) traùt xung quanh hoaëc baït nilon phuû leân ñoáng phaân nhaèm haïn cheá thaát thoaùt dinh döôõng.
+ Böôùc 3: Sau khi uû 20-25 ngaøy tieán haønh ñaûo ñoáng phaân cho phaân hoai muïc ñeàu vaø giaûm nhieät ñoä trong ñoáng phaân. UÛ ñöôïc 40-45 ngaøy phaân ñaõ hoai muïc, khoâng coøn muøi hoâi thì coù theà ñöa ra söû duïng.
 


sao em thấy cái WEHG này giống thần dược quá ! có bác nào sử dụng chưa? kết quả như thế nào ?

//Đứng trước các dịch bệnh do nguồn phân bón hoá học và các loại thuốc bảo vệ thực vật gây nên sự ô nhiễm, độc hại cho môi trường Công ty Cổ phần Thế giới Thông minh đã đầu tư, nghiên cứu và đưa ra sản phẩm phân sinh học WEHG (Worldwise Enterprises HeavenGreens). Sản phẩm 100% dược thảo thiên nhiên, không chỉ tăng năng suất cây trồng mà còn cải thiện cho đất tơi xốp, an toàn cho cuộc sống con người và môi trường tránh được các loại sâu bệnh mà không phải sử dụng các loại thuốc trừ sâu. Đây là loại chế phẩm nhằm điều tiết sự tăng trưởng cho cây trồng, ngăn ngừa các các loại sâu rầy, bọ hút, cào cào... bổ sung dinh dưỡng làm cho cây trổ hoa, bông nhiều, trái to, hạt chắc cho năng suất cao (Sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyết định ban hành "danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" theo QĐ số 102/2007/QĐ-BNN, ngày 11 tháng 12 năm 2007). Sản phẩm đạt huy chương vàng tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế năm 1995 tại Cần Thơ.
Sản xuất nông nghiệp ngoài nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân việc cần phải duy trì độ phì nhiêu cho đất, bảo vệ môi trường sinh thái an toàn sinh học là rất cần thiết. Xác định được điều đó, trong những năm qua, công ty đã mở rất nhiều hội thảo về cây lúa chống vàng lùn, lùn xoẵn lá, cây chè, cây đậu tương ở Hà Tây, cà phê ở Đăk Nông, Đăk Lăk, cây tiêu ở Bà Rịa Vũng Tàu, dưa hấu, cao su... nhằm hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất thực phẩm rau quả sạch, an toàn, bền vững. Ông Nguyễn Hữu Nam - Tổng Giám đốc Công ty Công ty CP Thế giới Thông minh cho biết: trên mặt đất, WEHG phát sinh ra một loại côn trùng cánh cam không gây hại gọi là Ladybug - được mệnh danh là thần bảo vệ mùa màng, chúng ăn những loại sâu rầy nhỏ li ti thường bám vào những đọt non hay nụ hoa làm cho cây không lớn và hoa, quả bị thui chột. Làm ngăn ngừa sâu rầy, bọ hút, cào cào, rệp sáp, nhện đỏ và các loại côn trùng có hại khác trên thân cây và lá phá hoại mùa màng. WEGH giúp điều tiết tăng trưởng, bổ xung dinh dưỡng, làm cho trái to, trổ bông nhiều, đậu quả cao, hạt nhiều, to, chắc... làm tăng khả năng nảy mầm của hạt giống, nảy mầm với tỷ lệ đồng đều cao. Ngoài ra, sử dụng chế phẩm sinh học WEGH còn có khả năng kháng sâu, bệnh, cỏ dại, không gây ngộ độc về thực phẩm và không ô nhiễm môi trường sống, không làm đất mất nước... Ông nhấn mạnh chi phí khi sử dụng chế phẩm WEGH tương đối hợp lý: 01 ha (10.000m2) có giá từ 700.000 đồng - 900.000 đồng.
Năm 2007, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Nội (Hà Tây cũ) đã phối hợp với Công ty CP Thế giới thông minh tổ chức xây dựng trên 14 mô hình sử dụng phân bón sinh học WEHG cho 83 ha các loại cây lúa, rau, củ, quả tại 9 hợp tác xã nông nghiệp, 5 xã của 6 huyện, thành phố: Ba Vì, Thanh Oai, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Hoài Đức, Hà Đông nhằm khuyến khích nông dân phát triển sản xuất các loại nông sản sạch, hướng tới nền sản xuất hàng hoá. Ngoài ra các huyện Ba Vì, Hoài Đức còn tự tổ chức mở rộng diện tích bón phân WEHG cho gần 200 ha cây các loại. Trong đó đã trình diễn thành công qua 3 vụ trên diện tích 17 ha lúa, 7 ha cây đậu tương, 2 ha cây chè, hoa cây cảnh 1 ha và 56 ha cây rau các loại. Sau khi triển khai các mô hình trình diễn cho thấy phân bón sinh học WEHG phù hợp với các loại cây trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm sâu bệnh, tăng độ màu mỡ trong đất và tăng năng suất, chất lượng cây trồng.
Đặc biệt, qua đợt đi thực tế của đoàn Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia, đoàn Báo đài (TTXVN, Tạp chí NN và PTNT) từ ngày 15/3 - 18/3/2008 tại các tỉnh Hậu Giang, Bến Tre, và Cần Thơ về một số mô hình sử dụng sản phẩm WEGH tại hộ Ông Trần Văn Hồng - ấp Láng Sen, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang (mô hình lúa bị vàng lùn lùn xoẵn lá); hộ ông Dương Thoại Khải - ấp 3, xã Vị Tân, thị xã Vị Thanh, Hậu Giang (mô hình rau cải xanh, cải ngọt, xà lách)... Trao đổi với đoàn, ông Trần Sỹ Thái - ấp Sơn Diệm, xã Sơn Định huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết: "Sau khi tham dự hội thảo của công ty tôi đã mạnh dạn mua sản phẩm về sử dụng trên toàn bộ hơn 2 hec ta trồng bưởi, chôm chôm, măng cụt, cam... Theo hướng dẫn, tôi giảm ngay lần đầu 50% lượng phân hoá học đang sử dụng (1 lít WEGH pha với 40 lít nước dùng cho 1000m2, 4 tháng/1lần. Ngoài ra, dùng 1 lít WEGH pha với 200 lít nước để phun lên lá 1 vụ/3 lần. Kết quả là cây được phun WEGH xanh tốt, lá bóng, trái ngọt, quả đẹp tự nhiên và phát triển bền lâu". Qua thực tế đã cho thấy khi sử dụng sản phẩm WEGH môi trường được bảo vệ, người tiêu dùng được sử dụng trái cây an toàn, cải tạo được đất đai không bị thoái hoá, mầu mỡ hơn và tạo ra nhiều côn trùng có lợi cho cây trồng, chống được sâu bệnh giúp đất tơi xốp.
Từ ngày 23 - 26/10/2008 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thế giới Thông minh tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón sinh học WEHG" cho 150 nông dân trong tỉnh. Tại lớp tập huấn nông dân được trao đổi về cách sử dụng sản phẩm và yêu cầu mở một số điểm trình diễn để đánh giá hiệu quả. Sản phẩm đã được người dân nhiệt tình ủng hộ. Theo kế hoạch, năm 2009, Công ty CP Thế giới Thông Minh sẽ phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng Tháp thực hiện mô hình 50 ha lúa trong vụ Đông Xuân 2008 - 2009 sử dụng 100% sinh học WEHG tại Hợp tác xã Tân Cường xã Phú Cường. Đây là chương trình nhằm thiết lập một mô hình canh tác nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững trong tình hình hiện đang khó khăn về đầu ra cho nông sản, nhất là lúa, rau sạch, cây ăn quả… mà chi phí đầu vào tăng cao, việc sử dụng hoá chất trong nông nghiệp của người nông dân còn nhiều. Mô hình sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo nên những sản phẩm nông sản sạch cung cấp cho người tiêu dùng.
 


Back
Top