Rau sạch an toàn chất lượng cao

  • Thread starter phamphuoclong2000
  • Ngày gửi
P

phamphuoclong2000

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chi Nhánh CTY TNHH Hương Cảnh
- Địa chỉ: 10/81 Ấp 2, Nhị Bình, Hóc Môn, Tp. HCM
- Tel, Fax: 08. 37123739 ::: FaX 08. 37123754
- email: hc_rausach@yahoo.com
================================

<strong>CO&Acirc;NG TY TNHH H&Ouml;&Ocirc;NG CA&Ucirc;NH</strong> <p align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ntilde;C : 170 Quốc lộ 1A, P. T&acirc;n Thới Nhất, Q. 12, Tp. HCM</strong></p><p align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>&Ntilde;T: 08 &ndash; 37192021&nbsp; -&nbsp;&nbsp; Fax : 08 &ndash; 62558595</strong><strong> </strong></p><p align="center">&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong>THƯ NGỎ</strong></p><p align="center"><span /></p><p><strong>C&ocirc;ng ty TNHH Hương Cảnh xin tr&acirc;n trọng gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&uacute;c sức khoẻ, th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c!</strong></p><p>C&ocirc;ng ty TNHH Hương Cảnh l&agrave; một C&ocirc;ng ty gia đ&igrave;nh, l&agrave; đơn vị h&agrave;ng đầu tại Việt Nam đầu tư sản xuất v&agrave; ti&ecirc;u thụ sản phẩm định hướng theo n&ocirc;ng nghiệp đ&ocirc; thị.</p><p>Hiện nay, Hương Cảnh c&oacute; 03 chi nh&aacute;nh sản xuất v&agrave; sơ chế Rau, củ, quả đạt ti&ecirc;u chuẩn <strong>VIETGAP.</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Chi nh&aacute;nh H&oacute;c M&ocirc;n</strong>.</p><p>ĐC: 10/81 Ấp 2, x&atilde; Nhị B&igrave;nh, huyện H&oacute;c M&ocirc;n, Tp. HCM</p><p>ĐT: 08 37123739&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Fax: 08 37123754</p><p>Email: <a href="mailto:hc_rausach@yahoo.com" target="_blank" rel="nofollow">hc_rausach@yahoo.com</a></p><p>Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh: Ms. Nguyễn Thị Lan Anh &ndash; DĐ: 0944230185</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Chi nh&aacute;nh H&agrave; Nội.</strong></p><p>ĐC: X&atilde; Văn Đức, huyện Gia L&acirc;m, Tp. H&agrave; Nội</p><p>ĐT: 04 36721739 &ndash; Fax: 04 36721735</p><p>Email: <a href="mailto:rausach_hc@yahoo.com.vn" target="_blank" rel="nofollow">rausach_hc@yahoo.com.vn</a></p><p>Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh: Mr. Nguyễn Văn Toản &ndash; DĐ: 0983964467</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Chi nh&aacute;nh Hưng Y&ecirc;n.</strong></p><p>ĐC: X&atilde; T&acirc;n Lập, huyện Y&ecirc;n Mỹ, tỉnh Hưng Y&ecirc;n</p><p>ĐT: 0321 3964467 &ndash; Fax: 0321 3960340</p><p>--------------------------------------------------</p><p><strong>VIETGAP</strong> l&agrave; g&igrave;?</p><p><strong>VIETGAP</strong> l&agrave; chữ viết tắt của <em>Vietnamese Good Agricultural Practices</em>, nghĩa l&agrave;&nbsp;<em>Thực h&agrave;nh sản xuất n&ocirc;ng nghiệp tốt cho rau quả tươi của Việt Nam</em>, l&agrave; những nguy&ecirc;n tắc, tr&igrave;nh tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n sản xuất, thu hoạch, sơ chế bảo đảm an to&agrave;n, n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo ph&uacute;c lợi x&atilde; hội, sức khoẻ người sản xuất v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; truy nguy&ecirc;n nguồn gốc sản phẩm.</p><p><strong>Với ti&ecirc;u ch&iacute; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng sức khỏe cộng đồng</strong>, C&ocirc;ng ty Hương Cảnh lập quy tr&igrave;nh sản xuất từ kh&acirc;u chọn v&ugrave;ng thổ nhưỡng đất ruộng đủ điều kiện sản xuất rau an to&agrave;n, c&aacute;ch xa khu d&acirc;n cư, kh&ocirc;ng c&oacute; nguy cơ &ocirc; nhiễm nguồn nước tưới ti&ecirc;u, kiểm so&aacute;t từ kh&acirc;u chọn giống, chăm b&oacute;n c&acirc;y trồng 100 % ph&acirc;n hữu cơ sạch truyền thống với vi sinh cố định đạm đ&atilde; được &aacute;p dụng khoa học kỹ thuật ủ để ph&acirc;n hủy hết xecnno diệt hết mầm bệnh, tăng c&aacute;c chủng vi sinh c&oacute; lợi tạo cho c&acirc;y trồng c&oacute; sức kh&aacute;ng bệnh cao, giảm thiểu thuốc BVTV.</p><p>Quản l&yacute; tr&ecirc;n đồng ruộng, C&ocirc;ng ty Hương Cảnh k&yacute; hợp đồng li&ecirc;n kết với Trung t&acirc;m Khuyến n&ocirc;ng, Chi cục BVTV c&aacute;c tỉnh v&agrave; Th&agrave;nh phố, kết hợp với c&aacute;c nh&oacute;m trưởng n&ocirc;ng d&acirc;n sản xuất tr&ecirc;n đồng ruộng, kiểm so&aacute;t từng chỉ ti&ecirc;u theo VIETGAP như vệ sinh đồng ruộng, nhật k&yacute; ghi ch&eacute;p ph&aacute;t sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất canh t&aacute;c từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch, c&aacute;c biển hiệu b&aacute;o thời gian c&aacute;ch ly, thời gian chuẩn bị thu hoạch, khi thu hoạch c&aacute;c sản phẩm được để tr&ecirc;n bạt hoặc rổ nhằm c&aacute;ch đất, sau đ&oacute; vận chuyển về nh&agrave; m&aacute;y sơ chế. Tại nh&agrave; m&aacute;y, c&aacute;c loại rau củ quả được ph&acirc;n loại, tỉa l&aacute; v&agrave;ng, cắt gốc, đưa v&agrave;o hệ thống sục, rửa sạch, qua bể sục ozon, qua m&aacute;y ly t&acirc;m l&agrave;m kh&ocirc;, chuyển sang đ&oacute;ng g&oacute;i, nhập kho lạnh bảo quản từ 9 &ndash; 12<sup>o </sup>C. Ti&ecirc;u chuẩn, trọng lượng sản phẩm được đ&oacute;ng trong bao b&igrave; h&agrave;n k&iacute;n miệng c&oacute; d&acirc;y an to&agrave;n chống h&agrave;ng giả, c&oacute; ghi hướng dẫn kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng, m&atilde; vạch để truy xuất nguồn gốc.</p><p>Từ những cố gắng của C&ocirc;ng ty, sự gi&uacute;p đỡ của c&aacute;c nh&agrave; khoa học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp Việt Nam, hỗ trợ của cả hệ thống ch&iacute;nh trị từ HTX, UBND x&atilde;, phường, quận huyện đến UBND c&aacute;c tỉnh v&agrave; TP.&nbsp;</p><p><strong>Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i tạo được sự kh&aacute;c biệt</strong>:<span /></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lượng vượt xa sản phẩm c&ugrave;ng loại c&oacute; tr&ecirc;n thị trường.<span /></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng c&oacute; kim loại nặng độc hại như: asen, thủy ng&acirc;n, ch&igrave;, nitrat.<span /></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng c&oacute; tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.<span /></p><p><strong>Bao gồm c&aacute;c loại</strong>: <span /></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rau ăn l&aacute; : rau muống, rau b&oacute; x&ocirc;i, mồng tơi, rau dền, cải bẹ xanh, cải ngọt, &hellip;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Củ, quả: khổ qua, đậu đũa, dưa leo, mướp, b&iacute; đỏ , c&agrave; t&iacute;m, đậu bắp, đậu cove, &hellip;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rau thơm: h&uacute;ng cay, h&uacute;ng lủi, quế,&hellip;</p><p>Với cam kết kh&ocirc;ng c&oacute; kim loại nặng độc hại, kh&ocirc;ng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u. C&aacute;c sản phẩm rau, củ, quả của C&ocirc;ng Ty Hương Cảnh tham gia thị trường sẻ g&oacute;p phần n&agrave;o cho cộng đồng, cho người sử dụng an t&acirc;m, sức khỏe được bảo vệ. Đ&oacute; l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute;, ước mơ của C&ocirc;ng Ty Hương Cảnh.</p><p>Rất mong qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn lựa v&agrave; sử dụng rau an to&agrave;n chất lượng cao của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua h&agrave;ng hoặc tham quan đồng ruộng, nh&agrave; m&aacute;y sơ chế xin li&ecirc;n hệ c&aacute;c Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh.</p><p>Cần sự hỗ trợ, giải quyết thắc mắc, muốn biết c&aacute;c th&ocirc;ng tin chi tiết kh&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với Chủ tịch HĐTV ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc: Mr. Nguyễn Văn Long: 0903843867 &ndash; 0942968659.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i thống nhất gi&aacute; chung cho hệ thống si&ecirc;u thị tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p><p>C&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội, giảm gi&aacute; từ 2000 - 3000 đồng/kg so với gi&aacute; si&ecirc;u thị đối với c&aacute;c bếp ăn c&ocirc;ng nghiệp, qu&acirc;n đội, bệnh viện, c&ocirc;ng an, trường học,..</p><p>Ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ nh&agrave; thương mại xuất khẩu.</p><p>Ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với hệ thống nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn c&oacute; nhu cầu rau củ quả từ 100kg/ng&agrave;y trở l&ecirc;n.</p><p><strong>Xin cảm ơn v&agrave; k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch</strong> !</p>
 

Top