Rau sạch, trồng rau bằng dung dịch thủy canh, dung dịch thủy canh

phuocdien

Lữ khách
#1
<p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;<span style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #fbfbfd; line-height: 16px; text-align: left">Bạn đang trồng c&acirc;y cảnh, hoa, rau tại nh&agrave;?</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Bạn d&ugrave;ng đất để trồng rau ăn hằng ng&agrave;y cho gia đ&igrave;nh?</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Bạn d&ugrave;ng nhiều loại ph&acirc;n b&oacute;n c&oacute; tr&ecirc;n thị trường?</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Ph&acirc;n b&oacute;n d&ugrave;ng c&oacute; đ&uacute;ng liều lượng? đ&uacute;ng tỉ lệ pha trộn?</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Rau sau khi trồng bạn c&oacute; thật sự an t&acirc;m khi sử dụng?</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Rau bạn c&oacute; nhiều s&acirc;u, chậu trồng rau c&oacute; nhiều loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng lạ, bạn lo sợ?</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">C&Oacute; PHƯƠNG PH&Aacute;P N&Agrave;O TRỒNG RAU THẬT SỰ SẠCH, THẬT SỰ AN T&Acirc;M VỀ CHẤT LƯỢNG V&Agrave; KH&Ocirc;NG LO C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG LẠ V&Agrave;O NH&Agrave;?</span></strong></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">H&atilde;y đến với phương ph&aacute;p&nbsp;<a href="http://vinaxa.com/Home.html">THỦY CANH trồng rau sạch</a>, rau an to&agrave;n tại nh&agrave;:</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">1. Kh&ocirc;ng phải l&agrave;m đất kh&ocirc;ng c&oacute; cỏ dại.<br /><br />2. Trồng được nhiều vụ, c&oacute; thể tr&aacute;i vụ, kh&ocirc;ng cần tưới.</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">3. Kh&ocirc;ng phải sử dụng thuốc trừ s&acirc;u bệnh, trừ cỏ dại.</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">4. Năng suất cao hơn từ 25% đến 50%.</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">5. Sản phẩm ho&agrave;n to&agrave;n sạch đồng nhất.</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">6. Người g&igrave;a yếu trẻ em c&oacute; thể tham gia c&oacute; hiệu quả. &Iacute;t tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c.</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><span style="font-family: Arial, sans-serif">7. Kh&ocirc;ng t&iacute;ch lũy chất độc, kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: left; background-color: #fbfbfd"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">V&agrave; dung dịch dinh dưỡng n&agrave;o sẽ đảm bảo việc n&agrave;y?</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left; background-color: #fbfbfd">&nbsp;</p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: red"><a href="http://vinaxa.com/chi-tiet/451-1425/DD-dinh-duong-80-lit.html">VINA-01</a></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;l&agrave; sự kết hợp của 11 nguy&ecirc;n tố đa lượng, vi lượng, cung cấp dinh dưỡng gi&uacute;p cho c&acirc;y trồng tăng trưởng, ph&aacute;t triển tối ưu nhất trong m&ocirc;i trường nước.</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">Ngo&agrave;i th&agrave;nh phần N-P-K,&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: red"><a href="http://vinaxa.com/chi-tiet/451-1425/DD-dinh-duong-80-lit.html">VINA-01</a></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;c&ograve;n chứa đầy đủ lượng Ca, Mg v&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng.&nbsp;</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: red">VINA-01</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;&nbsp;tối ưu nhất cho qu&aacute; tr&igrave;nh tạo th&agrave;nh amino acid, co enzymes, diệp lục tố, lượng đường, sự ph&aacute;t triển rễ, v.v.v của c&acirc;y trồng.</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: red">Lợi &iacute;ch của VINA-01:</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">1. Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng gi&uacute;p c&acirc;y trồng ph&aacute;t triển tối ưu nhất</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">2. Th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển rễ, gi&uacute;p hấp thụ c&aacute;c chất dinh dưỡng nhanh&nbsp;<br />hơn, tạo l&aacute; xanh tươi tốt.</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">3. Tạo sức đề kh&aacute;ng cao dễ d&agrave;ng chống lại c&aacute;c loại s&acirc;u bệnh, b&ecirc;nh tật</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">4. Tăng năng suất v&agrave; chất lượng rau</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">5. Kh&ocirc;ng tạo lượng muối tồn đọng trong m&ocirc;i trường</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: red">NGO&Agrave;I RA&nbsp;<a href="http://vinaxa.com/chi-tiet/451-1425/DD-dinh-duong-80-lit.html">VINA-01</a>&nbsp;C&Ograve;N ĐƯỢC ỨNG DỤNG:</span></strong></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">1. Phun trực tiếp l&ecirc;n l&aacute;, th&acirc;n v&agrave; rể c&acirc;y: gi&uacute;p c&acirc;y tăng trưởng nhanh, kh&aacute;ng bệnh tốt</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">2. D&ugrave;ng cho rau mầm, rau ăn l&aacute;, rau ăn th&acirc;n</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">3. D&ugrave;ng cho c&acirc;y kiểng, c&acirc;y cảnh trồng trong nước</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">4. D&ugrave;ng cho c&acirc;y phong lan, c&acirc;y hoa đều đạt hiệu quả cao.</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 20px">V&agrave; nếu bạn ham th&iacute;ch, muốn c&oacute; rau sạch cải thiện bữa ăn gia đ&igrave;nh, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đ&igrave;nh th&acirc;n y&ecirc;u của bạn. Nhưng bạn kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian thực hiện.</span></p><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 12pt; text-align: justify; line-height: 15px"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif">H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&uacute;p bạn từ kh&acirc;u&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: red">tư vấn, thiết kế, thi c&ocirc;ng đến chăm s&oacute;c c&acirc;y nh&agrave; bạn v&agrave; thu hoạch cho bạn sử dụng.</span></strong></p><h3 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif">Với phương ch&acirc;m:&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I KH&Ocirc;NG C&Oacute; NGƯỜI L&Agrave;M CHỦ, NGƯỜI CHỦ THẬT SỰ CỦA C&Ocirc;NG TY CH&Iacute;NH L&Agrave; QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG.</span></strong></h3><p style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 15px"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: blue">Qu&yacute; kh&aacute;ch l&agrave; người chủ thật sự của ch&uacute;ng t&ocirc;i, được phục vụ chủ chu đ&aacute;o l&agrave; niềm vinh hạnh, l&agrave; hạnh ph&uacute;c nhất của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: red"><br /></span></strong></p><h2 style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif">Hot Line: 0903.331.038<br />Tất cả v&igrave; sức khỏe v&agrave; hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh bạn. Vinaxa rau sạch cho mọi nh&agrave;</h2><p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phước Điền
- Địa chỉ: TPHCM
- Điện thoại: 0903331038 - Fax:
- email: phuocdien@vinaxa.com