Rovetco-Sumo: Chế phẩm dinh dưỡng không thể thiệu trong trại nuôi heo

  • Thread starter chantrau
  • Ngày gửi
C

chantrau

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuyên
- Địa chỉ: Nhân Lộc - Đồng Nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tuyen79@gmail.com
================================
[/CENTER][/IMG]
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><strong><u><font size="4">T&ecirc;n thương mại:</font></u></strong><br /><br /><strong><font size="4"><font color="red">Rovetco Sumo</font></font></strong><br /><br /><strong><u><font size="4">Th&agrave;nh phần:</font></u></strong><br /><font size="4">Protein (min): (40%),&nbsp;</font><br /><font size="4">B&eacute;o(min): (10%),&nbsp;</font><br /><font size="4">Ca (max): 0,5-1%</font><br /><font size="4">P (min): 0,5%&nbsp;</font><br /><font size="4">Lysin (min): 4,5%</font><br /><font size="4">*****onin+Cystin (min): 2 %</font><br /><font size="4">Threonin (min): 2,5%</font><br /><font size="4">(Tuyệt đối kh&ocirc;ng c&oacute; chất cấm)</font><br /><br /><font size="4"><strong><u>C&ocirc;ng dụng:</u></strong>&nbsp;</font><br /><br /><font size="4">Bổ sung nguồn dinh dưỡng đặc biệt như c&aacute;c acidamin thiết yếu, c&aacute;c kho&aacute;ng hữu cơ c&oacute; khả năng hấp thu cao, c&aacute;c vitamin tổng hợp, c&aacute;c chất tăng cường tạo nạc.&nbsp;</font><br /><font size="4">- Đẩy nhanh qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi chất v&agrave; hấp thu thức ăn.&nbsp;</font><br /><font size="4">- Gi&uacute;p heo lớn nhanh, nhiều nạc, m&agrave;u nạc&nbsp;<font color="red">đỏ</font>.</font><br /><font size="4">- K&iacute;ch th&iacute;ch ăn nhiều, tăng cường sức khỏe cho heo.&nbsp;</font><br /><font size="4">- Gi&uacute;p heo phục hồi nhanh sau khi bị bệnh</font><br /><font size="4">- R&uacute;t ngắn thời gian nu&ocirc;i, giảm ti&ecirc;u tốn thức ăn.</font><br /><br /><font size="4"><strong><em>Sản phẩm hiện c&oacute; b&aacute;n tại nhiều cửa h&agrave;ng thuốc th&uacute; y tr&ecirc;n địa b&agrave;n Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, L&acirc;m Đồng, B&igrave;nh Thuận, Hồ Ch&iacute; Minh, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, Long An, Tiền Giang ...</em></strong></font></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><font size="4"><strong></strong></font><br /><br /><br /><font size="4"><strong>Để biết th&ecirc;m chi tiết hoặc đăng k&yacute; l&agrave;m đại l&yacute;, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></font><br /><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #417394; text-decoration: none" href="http://www.rovetco.com/"><font size="4">C&ocirc;ng ty TNHH Nh&acirc;n Lộc</font></a><br /><font size="4">ĐC: B&igrave;nh Lợi, Vĩnh Cửu, Đồng Nai</font><br /><font size="4">ĐT: 0616507786</font><br /><font size="4">Hotline:&nbsp;<strong>0938.955.567</strong></font></span></p>
 

Last edited by a moderator:
Top