Rovetco - TĂNG CÂN: Sản phẩm mới - chào năm mới

rovetcodn

Lữ khách
#1
<p align="justify">Nh&acirc;n dịp năm mới 2012, k&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i đạt nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, tr&uacute;ng m&ugrave;a, tr&uacute;ng gi&aacute;. K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; đại l&yacute;, cửa&nbsp;h&agrave;ng mua may b&aacute;n đắt! Xin cảm ơn qu&yacute; b&agrave; con v&agrave; đại l&yacute; cửa&nbsp;h&agrave;ng đ&atilde; tin tưởng, hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển c&ugrave;ng&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i trong suốt thời gian qua. </p><p align="justify">Ch&agrave;o năm 2012 - Nh&acirc;m Th&igrave;n, Rovetco xin ra mắt sản phẩm mới: TĂNG C&Acirc;N. D&ograve;ng sản phẩm dinh dưỡng&nbsp;đặc biệt, chuy&ecirc;n d&ugrave;ng th&uacute;c thịt cho gia cầm. Với Rovetco Tăng C&acirc;n, đ&agrave;n gia cầm sẽ được cải thiện đ&aacute;ng kể tốc độ ph&aacute;t triển,<strong>k&iacute;ch th&iacute;ch mọc l&ocirc;ng, v&agrave;ng da, v&agrave;ng ch&acirc;n</strong>. Đặc biệt, r&uacute;t ngắn thời gian nu&ocirc;i, kh&ocirc;ng hao hụt sau khi xuất đ&agrave;n, ngoại h&igrave;nh đẹp, chất lượng thịt cao, b&aacute;n được gi&aacute;.</p><p align="justify">TĂNG C&Acirc;N được đ&oacute;ng g&oacute;i bắt mắt,&nbsp;đa dạng k&iacute;ch cỡ: 100g, 500g, 1kg, x&ocirc; 5kg, x&ocirc; 10kg.... Hiện tại, TĂNG C&Acirc;N đ&atilde; c&oacute; mặt tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng thuốc th&uacute; y tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p><p align="justify">Qu&yacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i, đại l&yacute;,&nbsp; cửa h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu sản phẩm v&agrave; hợp t&aacute;c, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p align="justify">C&ocirc;ng ty TNHH Nh&acirc;n Lộc</p><p align="justify">ĐC: Ấp 4, x&atilde; B&igrave;nh Lợi</p><p align="justify">ĐT: 0613.971.269</p><p align="justify">D Đ: 0938955567 (a. Tuy&ecirc;n)</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Bình Tuyên
- Địa chỉ: Bình Lợi - Vĩnh Cửu - Đồng Nai
- Điện thoại: 0938955567 - Fax:
- email: rovetco@gmail.com