Sản phẩm Bokashi trầu phòng và trị bệnh cho tôm, cá an toàn

  • Thread starter Phân xưởng Chế phẩm sinh học
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phân xưởng Chế phẩm sinh học
- Địa chỉ: Khoa Thủy sản, 102 Phùng Hưng, Tp. Huế
- Tel, Fax: 054.3535464/3524923
- email: nqlinh2001@gmail.com
================================

<p>Chế phẩm Bokashi trầu, được chiết xuất từ l&aacute; trầu, kết hợp với EM đ&atilde; mang lại hiệu quả cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute; trong việc ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh.</p><p>Dưới t&aacute;c dụng của c&aacute;c chất chiết l&aacute; trầu với th&agrave;nh phần chủ yếu l&agrave; Eugenol v&agrave; Chavibetel c&oacute; t&iacute;nh s&aacute;t khuẩn cao, cộng với t&aacute;c dụng của c&aacute;c vi sinh vật c&oacute; lợi trong EM đ&atilde; n&acirc;ng cao hiệu quả khi trộn v&agrave;o thức ăn t&ocirc;m c&aacute;, với h&agrave;m lượng 20 ml/1 kg thức ăn.</p><p>Li&ecirc;n hệ: 054.3535464/0985910608, gặp c&ocirc; L&ecirc; Thị Thu An <br /></p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top