Sản xuất Bột đá trắng CaCO3

  • Thread starter ntdung7
  • Ngày gửi
N

ntdung7

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">C&ocirc;ng ty TNHH Đ&aacute; Q&ugrave;y Hợp xin gửi tới Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất, C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang sản xuất c&aacute;c sản phẩm đ&aacute; sơ chế, đ&aacute; dạng c&aacute;t, bột đ&aacute; si&ecirc;u mịn ứng dụng cho rất nhiều ng&agrave;nh sản xuất c&ocirc;ng nghiệp trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i cụ thể như sau:<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">v</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em><font size="3">Th&ocirc;ng tin về C&ocirc;ng ty:<br /></font></em></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Mỏ nguy&ecirc;n liệu: Mỏ đ&aacute; thuộc Bản Ngọc, X&atilde; Ch&acirc;u Hồng, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Nh&agrave; m&aacute;y: KCN X&atilde; Ch&acirc;u Quang, Huyện Q&ugrave;y Hợp, Nghệ An<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">VPGD: 208 Giải Ph&oacute;ng, Quận Hai B&agrave; Trưng, TP. H&agrave; Nội<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Người li&ecirc;n hệ: <strong><em>Mr.Dũng &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hotline: 0912.099.885<img title="Laughing" alt="Laughing" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" /></em></strong><strong><em><br /></em></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: ntdung7@gmail.com<br /></font></font></em></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em><br /></em></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">v</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong><em>Th&ocirc;ng tin về sản phẩm</em></strong>:<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Th&ocirc;ng số kỹ thuật mỏ đ&aacute;:<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><table width="511" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><font face="Times New Roman"> </font><tbody><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 211px" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><em>TH&Agrave;NH PHẦN H&Oacute;A HỌC</em><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 300px" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><em>ĐẶC T&Iacute;NH VẬT L&Yacute;</em><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 139px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">H&agrave;m lượng CaCO3<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&ge; 98%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 168px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Độ s&aacute;ng<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 132px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&ge; 97%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 139px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">H&agrave;m lượng MgO<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&le; 0,16%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 168px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Độ trắng<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 132px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&ge; 97,5%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 139px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">H&agrave;m lượng Fe2O3<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&le; 0,01%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 168px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Độ ẩm<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 132px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&le; 0,2%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 139px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">H&agrave;m lượng Al2O3<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&le; 0,04%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 168px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Tỉ trọng<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 132px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">1g/cm3<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 139px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">H&agrave;m lượng SiO2<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&le; 0,01%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 168px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Độ thẩm dầu<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 132px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&ge; 24g/100g CaCO<sub>3</sub><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 139px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">H&agrave;m lượng Na2O<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&le; 0,16%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 168px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">H&agrave;m lượng mất khi nung<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 132px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">&le; 43,08%<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font></tbody></table><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Đ&aacute; sơ chế nhiều k&iacute;ch thước:0-0,3cm; 0-2cm; 0-5cm; 5-12cm;... t&ugrave;y theo lựa chọn của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Được đ&oacute;ng bao Jumboo.<font face="Times New Roman"> </font></font><strong><font face="Times New Roman">Sỏi quay c&aacute;c loại<br /></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Đ&aacute; </font><font size="3">Đ&aacute; trắng&nbsp;(CaCO</font><sub><font size="2">3</font></sub><font size="3">)&nbsp;được tuyển lựa tinh khiết dạng hạt c&aacute;t, nguy&ecirc;n liệu khai th&aacute;c từ mỏ đ&aacute; chất lượng cao,&nbsp;sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ hiện đại đảm bảo k&iacute;ch thước đồng đều 60; 80 mesh; độ trắng tr&ecirc;n 97%; h&agrave;m lượng CaCO</font><sub><font size="2">3</font></sub><font size="3"> tr&ecirc;n 99%. Sử dụng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu sản xuất đ&aacute; Marble nh&acirc;n tạo, sản xuất&nbsp; thiết bị sứ vệ sinh cao cấp.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Bột đ&aacute; si&ecirc;u mịn:<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><span /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><div align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><font face="Times New Roman"> </font><tbody><tr><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 36px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">TT<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 96px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">M&atilde; sản phẩm<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">Top cut D<sub>97</sub><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">(Max)<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">Độ hạt trung b&igrave;nh D<sub>50</sub><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">(Max)<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 120px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">Diện t&iacute;ch che phủ<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">(Min)<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">Quy c&aacute;ch<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">Độ PH<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 36px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">1<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 96px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>QH&nbsp; 600<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 84px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">45&micro; &plusmn; 2<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8.7&micro; <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">5.7 m<sup>2</sup>/g<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">25kg/bao<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8-10<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 36px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">2<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 96px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>QH&nbsp; 800<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 84px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">28&micro; &plusmn; 2<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">6.5&micro; <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">6.3 m<sup>2</sup>/g<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">25kg/bao<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8-10<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 36px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">3<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 96px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>QH 1000<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 84px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">20&micro; &plusmn; 2<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">4.2&micro; <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 120px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8.1 m<sup>2</sup>/g<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">25kg/bao<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8-10<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 36px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">4<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 96px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>QH 1200<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 84px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">16&micro; &plusmn; 2<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">3.1&micro; <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">9.9 m<sup>2</sup>/g<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">25kg/bao<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8-10<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 36px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">5<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 96px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>QH 2000<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 84px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">10&micro; &plusmn; 2<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">2.6&micro; <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">11.4 m<sup>2</sup>/g<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">25kg/bao<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8-10<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 36px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">6<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 96px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>QH 2500<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 84px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8&micro; &plusmn; 1<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">1.9&micro; <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">12 m<sup>2</sup>/g<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">25kg/bao<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8-10<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 36px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">7<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 96px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>QH 3000<br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 84px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">5&micro; &plusmn; 1<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 144px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">0.6&micro; <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 120px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">14 m<sup>2</sup>/g<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">25kg/bao<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 72px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">8-10<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font></tbody></table><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ninh Dũng
- Địa chỉ: 208 Giải Phóng, Hà Nội
- Điện thoại: 0912099885 - Fax:
- email: ntdung7@gmail.com