Sản xuất kinh doanh cây giống, hạt giống lâm nghiệp

  • Thread starter Đặng Thành VÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đặng Thành Vương

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thành Vương
- Địa chỉ: Công ty TNHH Lâm Nghiệp Miền Trung
- Tel, Fax: Đt: 0563.946439 ; FaX 0563.946439
- email: dangthanhvuong2000@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay C&ocirc;ng ty TNHH l&acirc;m Nghiệp miền Trung đang sản xuất v&agrave; cung ứng ra thị trường c&aacute;c loại c&acirc;y giống l&acirc;m nghiệp như: Keo lai(gi&acirc;m hom, m&ocirc; c&aacute;c d&ograve;ng BV10, 16, 32, 33...), Bach đ&agrave;n m&ocirc; (c&aacute;c d&ograve;ng U6, U16), Sao đen, Dầu rai, Phi lao (t&ecirc;n kh&aacute;c Dương liễu c&aacute;c dong 601, 701), X&agrave; cừ... Qu&yacute; cơ quan c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n hoặc số ĐT: 0563.946439; 0987020118; 0914.216454 gặp Mr Đặng Th&agrave;nh Vương</p><p>&nbsp;Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top