SAN XUAT KINH DOANH GIONG CAY TRONG NONG LAM NGHIEP

  • Thread starter legiap85@gmail.com
  • Ngày gửi
L

legiap85@gmail.com

Guest
#1
<font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty cổ phần n&ocirc;ng nghiệp Đ&ocirc;ng Phương chuy&ecirc;n sản xuất, kinh doanh c&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng n&ocirc;ng l&acirc;m nghiệp.<br /></font><font face="Times New Roman">Với đội ngũ c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi, gi&agrave;u kinh nghiệm trong lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu ứng dụng c&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng trong nước v&agrave; quốc tế. sản xuất giống c&acirc;y trồng bằng nhũng phương ph&aacute;p hiện đại: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, gh&eacute;p c&agrave;nh, chiết c&agrave;nh, gi&acirc;m hom&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman">Lo&agrave;i c&acirc;y giống được sản xuất chủ yếu: Chanh d&acirc;y, Thanh long ruột đỏ, bầu hồ l&ocirc;. Cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống, hạt giống, rau giống&hellip; Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm s&oacute;c c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp.<br /></font><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra, C&ocirc;ng Ty CPNN Đ&ocirc;ng Phương nh&acirc;n cung cấp giống gấc v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm. sản xuất, cung cấp c&aacute;c sản phẩm từ gấc: Dầu gấc, Bột gấc nguy&ecirc;n chất, Hạt gấc kh&ocirc; l&agrave;m thuốc, Bột gấc chế biến thức ăn gia s&uacute;c.<br /></font><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ:<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG</strong></font><br /><font face="Times New Roman">Trụ sở: Số 18/2X Phạm Văn Chi&ecirc;u, F.9, Quận G&ograve; Vấp, Tp HCM<br />Điện thoại: (84-8) 62579141 - (84-8) 54270515 | Fax: (84-8) 62579140.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Hotline: 0908 005 554</strong></font><strong><br /></strong><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:contact@quagac.com"><font face="Times New Roman">contact@quagac.com</font></a><font face="Times New Roman"> | Website: </font><a href="http://www.tuvannongnghiep.com/"><font face="Times New Roman">http://www.tuvannongnghiep.com</font></a><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: legiap
- Địa chỉ: 18/2x pham van chieu-GV-TP.HCM
- Điện thoại: 0904604399 - Fax:
- email: legiap85@gmail.com
 

Top