Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi, nông nghiệp

  • Thread starter congnghexanh
  • Ngày gửi
C

congnghexanh

Guest
#1
<p align="center">&nbsp;<font color="#009900"><strong><font size="2">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Ocirc;NG NGHỆ XANH GREENTECH</font></strong></font></p><p align="center"><font color="#0000ff"><strong><font size="2">ĐT. 01223441300;&nbsp; http://congnghexanhviet.com/</font></strong></font></p><p align="center"><font color="#ff0033"><strong><font size="2">TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ, CUNG CẤP CHẾ PHẨM VI SINH&nbsp;</font></strong></font></p><p align="center"><font color="#ff0033"><strong><font size="2">ĐỂ SẢN XUẤT PH&Acirc;N HỮU CƠ VI SINH TỪ CHẤT THẢI CHĂN NU&Ocirc;I</font></strong></font> <br /></p><p align="justify"><font size="2">Hiện nay, c&aacute;c trang trại chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm h&agrave;ng ng&agrave;y thải ra một lượng chất thải rất lớn, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; biện ph&aacute;p xử l&yacute; th&iacute;ch hợp sẽ g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, l&agrave; nguồn chứa c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y dịch bệnh nguy hiểm.</font></p><p align="justify"><font size="2">Với mục ti&ecirc;u tận dụng c&aacute;c chất thải chăn nu&ocirc;i, đặc biệt l&agrave; ph&acirc;n g&agrave; để sản xuất Ph&acirc;n hữu cơ Vi sinh để b&oacute;n cho c&acirc;y trồng, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả kinh tế v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường.</font></p><p align="justify"><font size="2"><font color="#3300ff">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Ocirc;NG NGHỆ XANH GREENTECH</font> đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu, X&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh sản xuất ph&acirc;n Hữu cơ Vi sinh từ c&aacute;c chất thải chăn nu&ocirc;i, cung cấp c&aacute;c chế phẩm Vi sinh để sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n hữu cơ vi sinh.</font></p><p align="justify"><font size="2">C&aacute;c Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, chủ trang trại muốn sản xuất ph&acirc;n hữu cơ Vi sinh từ chất thải chăn nu&ocirc;i: <br /></font></p><p align="center"><font color="#ff0000"><strong>H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</strong></font></p><p><font color="#0000ff"><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Ocirc;NG NGHỆ XANH GREENTECH</strong><br /></font></p><p><font color="#0000ff">ĐT. <strong>01223441300</strong>; http://congnghexanhviet.com/ </font></p><p align="center"><font size="2" color="#ff0000"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ SẢN XUẤT, CUNG CẤP CHẾ PHẨM VI SINH CHO C&Aacute;C TỔ CHỨC C&Aacute; NH&Acirc;N C&Oacute; NHU CẦU.</strong></font></p><p align="center">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Huân
- Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH GREENTECH
- Điện thoại: 01223441300 - Fax:
- email: congnghexanhviet@gmail.com
 

Đối tác
Top