sản xuất thiết bị trại lợn

  • Thread starter thietbinuoiheo
  • Ngày gửi
T

thietbinuoiheo

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HOÀN NGUYÊN
- Địa chỉ: Lương Sơn, Hoà Bình
- Tel, Fax: 0983422192 ::: FaX 0218.826717
- email: hoaninfor@yahoo.com
================================

<div align="justify"><font color="#0000ff"><strong><font size="5">Chuy&ecirc;n sản xuất</font></strong></font></div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="justify"><font size="4" color="#cc0000">V&aacute;ch trại lợn, </font></div><div align="justify"><font size="4" color="#cc0000">Quạt l&agrave;m m&aacute;t 36' v&agrave; 50', </font></div><div align="justify"><font size="4" color="#cc0000">M&aacute;ng ăn tự động</font></div><div align="justify"><font size="4" color="#cc0000">C&aacute;c thiết bị chăn nu&ocirc;i lợn, g&agrave;</font></div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="justify"><font size="4" color="#000000">Xem v&agrave; lấy h&agrave;ng trực tiếp tại xưởng.</font></div><div align="justify"><font size="4" color="#000000">Nhận x&acirc;y dựng, gia c&ocirc;ng chuồng trại tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh </font><br /></div><div align="justify"><font size="4">&nbsp;</font></div><div align="justify"><font size="4">Gần nh&agrave; m&aacute;y thức ăn gia S&uacute;c CP Th&aacute;i Lan.</font></div><div align="justify"><font size="4">Li&ecirc;n hệ: <font color="#0000ff">0983.422.192 </font></font><br /></div>
 

Đối tác


Top