Sang Nhượng Đất Làm Trang Trại Vị Trí Đắc Địa

nhatoi

Lữ khách
#1
Đất Làm Trang Trại Tỉnh Bình Định

[FONT=&quot]V[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] Trí: Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n H[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i- Quy Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n- T[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]nh Bình Đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]nh, khu đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t có di[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n tích 4,5ha( có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] sang nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]ng m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t ph[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n).[/FONT]
[FONT=&quot] Khu đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t có v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] trí vô cùng đ[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c đ[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]a 2 m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t giáp bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n, l[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]a đ[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]i( [/FONT][FONT=&quot]ỷ[/FONT][FONT=&quot] thiên h[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i), thích h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p cho vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c làm kinh t[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] trang tr[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i chăn nuôi v[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]n, ao, chu[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng, tr[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng cây lâu niên. Có đi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n 3pha, n[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]c máy, n[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i tiêu, m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t ti[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng nh[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]a xe t[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i đi thu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]i, Giao thông đi l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i r[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t thu[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n l[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng 2 đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]y và đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng b[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]. Cách trung tâm TP Quy Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n 7km, khu công nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n H[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i, qua c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i. Đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]y ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t kho[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ng 30p đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n TP quy Nh[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n.[/FONT]
[FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y t[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]p l[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] - Giá: [/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]u đãi ng[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i thi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n chí)[/FONT]
[FONT=&quot]M[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i chi ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t xin Vui Lòng liên h[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]: Chú B[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]n C[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]nh[/FONT]
[FONT=&quot] ĐT: 0944 05 91 93[/FONT]
:huh:
 

Last edited:

nhatoi

Lữ khách
#4
Hiện có nhiều khách quan tâm, thông báo anh Tư Hạnh quay lại để thống nhất về giá
 

nhatoi

Lữ khách
#7
có thể sang nhượng 1 hoặc 2 ha cũng được