Sanh Đẹp

tungnb

Lữ khách
#1
Chào Các Bác,
Em có vài cây sanh đẹp, sanh độc này cần xin ý kiến của các bác đánh giá giúp em có tương lai không, tạo tác thế nào, giá thành khoảng bao nhiêu thì bán được...
Cảm ơn các bác!
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:157.5pt; height:210pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\02\clip_image001.jpg" o:title="Cay Sanh3"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->


<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:157.5pt;height:210pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\02\clip_image003.jpg" o:title="Cay Sanh4"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:157.5pt;height:210pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\02\clip_image005.jpg" o:title="Cay Sanh1"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" style='width:157.5pt;height:210.75pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\02\clip_image007.jpg" o:title="Cay Sanh2"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->Mời các bác xem chi tiết của từng cây tại:
http://shop.yeucaycanh.com/gian-hang-tungnb
Vui L òng Liên Hệ:
Nguyen Bao Tung
Dc: Dong Da, Ha Noi
sdd: 0982863186
Email: tungnb_derco@yahoo.co
 

Top