SODIUM BICARBONATE

  • Thread starter thuhang12
  • Ngày gửi
T

thuhang12

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <p class="p_first"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp Sodium bicarbonate (soda lạnh / NaHCO3).<br /><br /> 1. Th&agrave;nh phần: SODIUM BICARBONATE 99%</span> </span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt"><br /> 2. T&iacute;nh chất: dạng bột trắng mịn, h&ograve;a tan tốt trong nước, kh&ocirc;ng để lại cặn.<br /> 3. Quy c&aacute;ch: 25 kg/bao, m&acirc;ũ m&atilde; đẹp</span><br /> 4<span style="color: #00bfff">. </span><span style="font-size: 18pt; color: #0000cd"><span style="font-style: italic; font-size: 18pt">C&ocirc;ng dụng:</span><br /><span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Sản phẩm h&agrave;ng đầu cho tăng kiềm ao nu&ocirc;i nhanh, gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh; xử l&yacute; nước.</span><br /><span style="font-style: italic; font-size: 18pt"> * Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i, thực phẩm...</span></span></span></span></p> <div style="text-align: center"><span style="color: #ff4500; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span><br /><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium" /></span></div> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><br /><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><span style="font-size: 18pt"> <span style="font-size: 18pt"><br /> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p class="p_last"><span style="color: #000000; font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></p> </div> </div></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Van Hanh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: vanhanh1084@yahoo.com
 

T

thuhang12

Guest
#2
<span style="font-size: medium" /><span style="font-size: medium">&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span> <p><span style="font-size: medium"> </span></p> <p><span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n &nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm YUCCA (Bột, nước)&nbsp; - xuất xứ Mỹ</span></p> <p>* <em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</span></span></em></p> <p><em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"> </span></span></em></p> <p><em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">-Hấp thu c&aacute;c kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</span></span></em></p> <p><em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"> </span></span></em></p> <p><em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">-Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i</span></span></em></p> <p><em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"> </span></span></em></p> <p><em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">* Chất Lượng Đảm Bảo - Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh</span></span></em></p> <p><em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"> </span></span></em></p> <p><em><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm</span></span></em></p> <p><br /><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: medium"> Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Van Hanh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: vanhanh1084@yahoo.com
 

Đối tácTop