Tấm làm mát cho trang trại chăn nuôi heo, gà.

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Thêm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thị Thêm

Guest
#1
<p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">Tấm l&agrave;m&nbsp;m&aacute;t Hutek ( Xuất xứ: Th&aacute;i Lan), hệ thống l&agrave;m m&aacute;t th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng trong c&aacute;c xưởng may, c&oacute; số lượng c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&ocirc;ng, n&oacute;ng bức, hoặc l&agrave;m m&aacute;t c&aacute;c trang trại chăn nu&ocirc;i g&agrave;,heo... để vật nu&ocirc;i nhanh lớn, cho năng suất cao.</span></span></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">Sử dụng hệ thống l&agrave;m m&aacute;t Hutek n&agrave;y l&agrave; giải ph&aacute;p hữu hiệu cho nh&agrave; xưởng may, v&agrave; c&aacute;c trang trại chăn nu&ocirc;i:</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><em><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">Giảm nhiệt ph&ograve;ng k&iacute;n xuống 10oC.</span></span></em></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><em><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">Chi ph&iacute; lắp đặt bằng 1/10 m&aacute;y điều h&ograve;a, tiết kiệm chi ph&iacute; hợp l&yacute;.</span></span></em></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><em><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">C&oacute; tấm l&agrave;m m&aacute;t chống r&ecirc;u, độ bền gấp 2 lần tấm thường.</span></span></em></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="color: #ff00ff">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với Ch&uacute;ng t&ocirc;i để được ch&agrave;o gi&aacute; ƯU Đ&Atilde;I!</span></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large">C&ocirc;ng ty Hutek-Asia (Th&aacute;i Lan)</span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">Đại diện v&agrave; ph&acirc;n phối tại Việt Nam:</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small"><span style="color: #3366ff"><em>CTy TNHH XNK Tia S&aacute;ng</em></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">Tuyến TTT6, Nguyễn Ảnh Thủ, Q.12, TP. HCM</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-1">Ms Th&ecirc;m-&nbsp;</span><strong><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-1">0983199222</span></strong></span></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-1"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000">ĐT - FAX: 08. 39 85 86 42</span></span></span></span></p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span class="goog_qs-tidbit goog_qs-tidbit-1"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">Email:&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">&nbsp;</span></span><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="mailto:them.enco@gmail.com"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small">them.enco@gmail.com</span></span></a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thêm
- Địa chỉ: Số 23, Đường Số 3, P7, Gò Vấp
- Điện thoại: 0983199222 - Fax:
- email: them.enco@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop