Tân AN, Long AN. cung cấp gà các loại

trungga

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thành Tâm
- Địa chỉ: Long An
- Tel, Fax: 0919.936.324 ::: FaX
- email: Nguyenthanhtam.fi@gmail.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; con c&aacute;c loại (g&agrave; hơ m&ocirc;ng, g&agrave; tre, g&agrave; sao, g&agrave; đất, g&agrave; &aacute;c, g&agrave; nồi,...).<br /> Nhận cung cấp g&agrave; thịt c&aacute;c loại cho nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, thương l&aacute;i tại Tp.HCM, Long An, Tiền Giang.<br /> Địa chỉ trang trại g&agrave;: Phường Kh&aacute;nh Hậu, Tp T&acirc;n AN, Long AN.<br /> Li&ecirc;n hệ: A.Trung 0919.936.324<br /> Đặc biệt: GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI </p><p>&nbsp; Mấy b&aacute;c li&ecirc;n lạc qua SDT d&ugrave;m em, c&aacute;i n&agrave;y em đăng tin d&ugrave;m, cũng &iacute;t onlie n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể cập nhật nhu cầu của mấy b&aacute;c được. Thanks <br /></p>
 
Back
Top