Tăng doanh thu và tăng lượng khách hàng nhanh chóng

  • Thread starter dangnhanhvn
  • Ngày gửi
D

dangnhanhvn

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 23pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red">Marketing online đ&atilde; l&agrave; sự lựa chọn h&agrave;ng đầu của c&aacute;c doanh nghiệp.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #33cccc">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Trong thời gian lạm ph&aacute;t hiện nay, rất nhiều c&ocirc;ng ty phải c&acirc;n đối lại kế hoạch quảng c&aacute;o cho c&ocirc;ng ty của m&igrave;nh v&igrave; t&agrave;i ch&aacute;nh kh&ocirc;ng thể quảng c&aacute;o rầm rồ như trước nữa</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Họ sẽ t&igrave;m những giải ph&aacute;p quảng c&aacute;o n&agrave;o tiết kiệm &ndash; chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; hiệu quả để l&agrave;m marketing</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Tr&ecirc;n thị trường hiện nay marketing online đang được c&aacute;c doanh nghiệp quan t&acirc;m v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao so với marketing offline</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif">V&igrave; kh&aacute; l&agrave; tiết kiệm, tiết kiệm về mọi mặt m&agrave; hiệu quả kh&ocirc;ng thua g&igrave; marketing offline</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif">( t&agrave;i ch&iacute;nh, nh&acirc;n lực, c&ocirc;ng nghệ v.v.v. )</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Cho n&ecirc;n c&ocirc;ng ty NAMDUONG đ&atilde; cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p marketing online hiệu quả v&agrave; tiết kiệm nhất, tạo được sự thu h&uacute;t lớn đối với sản phẩm được quảng c&aacute;o, x&acirc;y dựng thương hiệu, th&ocirc;ng tin được truy&ecirc;n tải 1 c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #00b050">Hiện Namduong đang cung cấp 2 giải ph&aacute;p được cho l&agrave; hiệu quả nhất hiện nay :</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #ff6600">1 GOOGLE ADWORD MARKETING</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif"> ( quảng b&aacute; website l&ecirc;n bộ m&aacute;y t&igrave;m kiếm)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #ff6600">2 ĐĂNGNHANH MARKETING</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif"> ( giải ph&aacute;p quảng c&aacute;o th&ocirc;ng tin về sản phẫm &ndash; dịch vụ l&ecirc;n c&aacute;c website mua b&aacute;n lớn, c&oacute; lượng truy cập đ&ocirc;ng)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue">Hai giải ph&aacute;p n&agrave;y sẽ mang lại lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng rất đ&ocirc;ng, x&acirc;y dựng v&agrave; quảng b&aacute; thương hiệu l&acirc;u d&agrave;i tr&ecirc;n internet, tăng trưởng về doanh số cũng như thứ hạng của website =&gt; hiệu quả thực tế</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: #333399">Mọi thắc mắc về dịch vụ xin li&ecirc;n hệ : </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em>C&ocirc;ng ty TNHH Phần mềm Nam Dương<br /> Địa chỉ: 9/18 Thăng Long, P.4, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM<br /> Điện thoại: (08) 38120919 - Hotline: 0938.600.769 &ndash; 01685.628.982 </em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em>Email: </em></strong><a target="_blank" href="mailto:phuonglt@dangnhanh.com"><strong><em>phuonglt@dangnhanh.com</em></strong></a><strong><em> - YM: namduong.kinhdoanh</em></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em>Website : www.dangnhanh.vn<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></em></strong><strong></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Tuấn Phương
- Địa chỉ: 9/18, thăng long, p.4, q.tân bình
- Điện thoại: 0938.600.769 - Fax:
- email: phuonglt@dangnhanh.com
 

Top