Thành Lập Câu Lạc Bộ Sinh Vật Cảnh Tại Bình Dương

  • Thread starter Khuon Chau Canh Cong CNC
  • Ngày gửi
V

Vuon_nha_xinh.com

Lữ khách
Tham gia

Tham gia CLB này có điều lệ gì không ? phí gia nhập hội bao nhiêu?
 
Khuon Chau Canh Cong CNC

Khuon Chau Canh Cong CNC

Nhà nông nghiệp dư
Tham gia CLB này có điều lệ gì không ? phí gia nhậphội bao nhiêu?
Dạ xin được trả lời câu hỏi của bác:
Do bước đầu xây dựng câu lạc bộ nên câu lạc bộ muốn tập hợp ý kiến của các thành viên để sau đó đưa ra điều lệ chung cho cả hội, bầu người đứng đầu cũng như lệ phí hay mọi thứ khác cần thiết của câu lạc bộ.

Rất cảm ơn bác đã quan tâm đến việc thành lập câu lạc bộ này.
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Sinh Vật Cảnh Bình Dương

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Nhắc đến sinh vật cảnh Bình Dương..là nhắc đến 1 cái gì đó không đều đặn..làm Mục Tui quê mấy lần đến độ… “cạch” luôn
Thường thì hằng năm sinh vật cảnh Bình Dương đều triển lãm các tác phẩm trong hội hoa xuân của tỉnh Bình Dương tại khu công viên… “gì đó” lớn lắm cạnh quốc lộ 13
Hằng năm tôi đều ghé công viên này xem thi hội hoa xuân và học “mót” các tuyệt chiêu của anh em…nhưng thỉnh thoảng có năm không có sinh vật cảnh tham dự hội hoa xuân…mà không thông báo trước..nên khi đến , như 1 người lỡ bộ…“quê” rồi về
Mấy năm qua tôi không đến Bình Dương vào những ngày tết nữa…tiếc nhưng cái đáng tiếc hơn là đi 1 quãng đường xa rồi uổng công

Bác phamtrancongcrao có cách nào thông báo cho anh em biết tin tức chính xác về hội hoa xuân này không có hay không có đều nên báo trước để anh em đến mà không bị lỡ....bộ

Cám ơn
 
Khuon Chau Canh Cong CNC

Khuon Chau Canh Cong CNC

Nhà nông nghiệp dư
Dạ thưa bác Lão Mục.
Thưa với bác bên cơn sở con thành lập 1 câu lạc bộ cho mọi người chơi cây cảnh nói riêng và sinh vật cảnh nói chung tại tỉnh bình dương chứ không phải hội sinh vật cảnh của tỉnh. Bước đầu cơ sở đang xây dựng một địa điểm là quán cafe để mọi người có thể cùng trao đổi về vấn đề cây cảnh, sau đó thống nhất lấy ý kiến của mọi người sẽ tổ chức thường xuyên các buổi gặp mặt để mua bán và trao đổi. đang trong giai đoạn hoàn thiện hơn để đưa ra một sân chơi tốt cho mọi người. Con mong bác và mọi người trên diễn đàn cùng đóng góp ý kiến giúp cho câu lạc bộ này hoạt động tốt nhất. và mong bác bỏ chút ít thời gian xuống tham quan và góp ý về cách tổ chức cho chu toàn ạh.
Rất cảm ơn bác đã quan tâm.
Chúc bác nhiều sức khỏe.
 
caremvn

caremvn

Có kinh nghiệm
Chào cả nhà. em xin phép thông báo cho mọi người được biết hiện tại cơ sở trên Bình Dương đang tiến hành xây dựng một nơi để mọi người trao đổi, chuyện trò, mua bán các loại sinh vật cảnh. Theo tiến độ thì cuối tháng 10 sẽ khai trương. em xin thông báo trước cho mọi người ở Bình Dương nói riêng và các khu vực lân cận nói chung biết câu lạc bộ này. Cơ sở mong muốn tạo ra sân chơi cho mọi người đam mê và yêu mến loại hình nghệ thuật này.

Địa chỉ: 23/44 tổ 44, ấp 4, Trương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hiện đang gấp rút cho kịp tiến độ khai trương câu lạc bộ. mong mọi người ủng hộ.
xin chân thành cảm ơn!


CHào anh,

Việc đề xuất thành lập CLB SVC Bình Dương đã có từ lâu rồi.

Có quán cafe SVC trên đường Huỳnh Văn Lũy
CLB Trang trại hoa Lan tại Định Hòa

Hai CLB này đều có hỗ trợ kinh phí của tỉnh Bình Dương ...

Có sinh hoạt định kỳ hàng tháng ...
 
Khuon Chau Canh Cong CNC

Khuon Chau Canh Cong CNC

Nhà nông nghiệp dư
Mỗi câu lạc bộ đều có một cách tổ chức và hoạt động khác nhau. Vì vậy cơ sở thành lập câu lạc bộ này mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với mọi người yêu cây cảnh có thể gặp gỡ trao đổi không chỉ riêng ở khu vực Bình Dương mà còn các tỉnh cũng như thành phố và vùng lân cận.
Mong mọi người ủng hộ cho cơ sở để việc thành lập câu lạc bộ thành công nhất.
Xin cảm ơn mọi người.
 
Khuon Chau Canh Cong CNC

Khuon Chau Canh Cong CNC

Nhà nông nghiệp dư
Hiện cơ sở đang chuẩn bị hoàn tất quán cafê - làm địa điểm thành lập câu lạc bộ, có lẽ phải sang tháng 11 mới ra mắt mọi người được. Mong các bác thông cảm vì tiến độ của cơ sở.
 
H

hungmai

Thành viên mới
Bác Pham ơi tôi muốn tham gia có dieu le gi không , hôi duoc bao nhieu nguoi rồi
du dinh đề cương lịch sinh hoat , hình thức thế nào bác
thank

Minh oi Lái thiêu , mua duoc mot số loãi gà, Trĩ, cong vv
cung muôn tham gia giao luu hoi hoi chi se kinh nghiem voi Anh Em
thank
 
Khuon Chau Canh Cong CNC

Khuon Chau Canh Cong CNC

Nhà nông nghiệp dư
Mới đầu sẽ tập hợp lại ý kiến của mọi người sau đó mới đưa ra những điều lệ bác à, Mừng bác tham gia CLB.
 
H

hungmai

Thành viên mới
cam on bác
minh làm viec trên sao gon , nha o gần câu Ông bố có nôi duoc môt số con
nhieu khi mấy con hàng độc cứng lắm đùng cái nó bỏ ăn đi phân trắng uống nước nhiều
mot lưa chon cho kháng sinh thì nó chiu không nổi chết liền con không thì nói kéo dài nhìn tội nhieu lúc cung bí con thu y thì minh ko tinh tưởng mấy
nên cón Anh Em CBL chi se khing nhiem thì quá tốt
thank a lot
 
H

hungmai

Thành viên mới
chào Bác Phạm
vậy khi nào khai trương báo trước một tuần đề sắp công việc nên chiều thứ 7 , hay chủ nhật thì tốt
minh hay xem đội bóng đá trên sân gò Đậu
Anh có sơ thích bóng không cung đi gặp gở cho vui
cám ơn bác nhiều
 
Khuon Chau Canh Cong CNC

Khuon Chau Canh Cong CNC

Nhà nông nghiệp dư
chào Bác Phạm
vậy khi nào khai trương báo trước một tuần đề sắp công việc nên chiều thứ 7 , hay chủ nhật thì tốt
minh hay xem đội bóng đá trên sân gò Đậu
Anh có sơ thích bóng không cung đi gặp gở cho vui
cám ơn bác nhiều
Vâng bác à. Khi nào họp mặt anh em hay tổ chức sinh hoạt em sẽ báo cho bác trước. Vì đang bận rộn cho công việc nên cũng không có thời gian đi đây đó được. Khi nào em lên vườn sẽ báo mời bác tới tham quan. Chào bác.
 
dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Hôm qua anh Long, chị Mai vừa ghé nhà tôi.
Ủng hộ việc thành lập Hội Quán và quy tụ anh em chơi cây vùng Bình Dương thành lập CLB
Khi khai trương tôi sẽ đến dự
Chúc ý tưởng của anh chị thành công
 
Khuon Chau Canh Cong CNC

Khuon Chau Canh Cong CNC

Nhà nông nghiệp dư
Thưa toàn thể thành viên dđ Agriviet. Việc thành lập CLB sinh vật cảnh tại Bình Dương đã được sự chia sẻ và ủng hộ với sự chân tình của mọi người, và cơ sở cũng đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho việc thành lập này, Công thay mặt cho chủ cơ sở gửi lời cảm ơn đến thành viên Agriviet đã quan tâm. Hiện cơ sở cũng gần ổn định và bắt đầu vào quy củ vì vậy Công viết bài này cũng như là thư mời, và muốn gửi lời mời của cơ sở đến toàn thể mọi người gặp gỡ, họp mặt tại cơ sở đó cũng là địa điểm CLB sinh vật cảnh tại Bình Dương sau này.
Thời gian của ngày gặp gỡ giao lưu là ngày 11-12-2011 dự định lúc 14h00.
Sơ đồ đường đi Công sẽ Up sau.
Mọi người Đăng Ký để cơ sở còn sắp xếp và chuẩn bị cho chu đáo.
Công sẽ thêm một số thông tin cần thiết sau.
 
V

vutet076

Lữ khách
quán cafe câu lạc bộ đang triển khai nầm ở chổ nào vậy anh. em đang ở phường phú hòa
 

Quảng cáoTop