Thành lập hiệp hội chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ

langtu991

Lữ khách
#1
<p><font size="3">Hiện tại 2 tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c v&agrave; Ph&uacute; Thọ nằm cạnh nhau m&agrave; chưa th&agrave;nh lập hiệp hội chăn nuội tr&ecirc;n web agriviet để trợ gi&uacute;p nhau trong kỹ thuật chăn nu&ocirc;i v&agrave; trợ gi&uacute;p nhau trong bao ti&ecirc;u sản phẩm c&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng chăn nu&ocirc;i.</font></p><p><font size="3">Bởi vậy t&ocirc;i k&ecirc;u gọi mọi người tham gia chăn nu&ocirc;i thuộc 2 tỉnh tr&ecirc;n h&atilde;y đo&agrave;n kết nhau lại để th&agrave;nh lập hiệp hội chăn nu&ocirc;i, v&agrave; gi&uacute;p nhau ph&aacute;t triển bền vững hơn trong con đường ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i tương lai của 2 tỉnh ch&uacute;ng ta.</font></p><p><font size="3">Mọi đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến xin gửi về mail: <font color="#0033ff">langtu992@gmail.com</font></font></p><p><strong><font size="3" color="#cc0000">Hặc số ĐT: 0985 126 621 </font></strong><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Tuyến
- Địa chỉ: Hương canh-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0985126621 - Fax:
- email: langtu992@gmail.com
 

#2
hướng đi cho chăn nuôi thỏ

chào anh!
em mới bắt đầu bước vào chăn nuôi thỏ,nên em chưa có kinh nghiệm gì .hôm nay em đọc được thông tin này em cũng muốn tham gia hội chăn nuôi thỏ để học hỏi thêm kinh nghiệm về chăn nuôi thỏ.hiện tại em mới nuôi được 7 con thỏ trắng tây lan
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx