THÁP GIẢI NHIỆT KINGSUN, MÁY LÀM LẠNH NƯỚC CHILLER

  • Thread starter Hà Duy Luân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hà Duy Luân

Guest
#1
<div><br /></div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-right: -9pt; text-align: center">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-right: -9pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt; color: red">C&Ocirc;NG TY CP KỸ THUẬT MINH TH&Aacute;I</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-right: -9pt; text-align: center"><strong>583 Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM.</strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: red"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><a href="http://agriviet.com/tel:(08)"><span style="color: windowtext">Tel: (08)</span></a> 3503 2868&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: (08) 3948 2276&nbsp;&nbsp; MST&nbsp;: 0309484966</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>Email:minhthaikythuat@yahoo.com.vn</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong>Website&nbsp;: <a href="http://www.minhthai.vn/"><span style="color: windowtext">www.minhthai.vn</span></a></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng!&nbsp; </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp; C&ocirc;ng ty c&ocirc;̉ ph&acirc;̀n <strong>KỸ THUẬT MINH TH&Aacute;I</strong>&nbsp; xin tr&acirc;n trọng gửi đ&ecirc;́n Qúy c&ocirc;ng ty lời ch&uacute;c mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp; Với phương ch&acirc;m đem lại sự h&agrave;i l&ograve;ng cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, cũng như tiết kiệm thời gian v&agrave; chi ph&iacute;, C&ocirc;ng Ty CP Minh Th&aacute;i lu&ocirc;n cố gắng đem đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm tốt nhất với chi ph&iacute; hợp l&yacute; v&agrave; dịch vụ ho&agrave;n hảo nhất.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xu&acirc;́t v&agrave; thương mại c&aacute;c sản phẩm, dịch vụ như sau:</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <ul style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Th&aacute;p giải nhiệt KINGSUN</span></strong></li> <li class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Thiết bị l&agrave;m lạnh c&ocirc;ng nghiệp: FCU,AHU,CHILLER, C&aacute;c loại tủ đ&ocirc;ng theo y&ecirc;u cầu.</span></strong></li> <li class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">L&ocirc;́c DanFoss.</span></strong></li> <li class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Vật liệu c&aacute;ch nhiệt Fanomax Foam, Bảo &ocirc;n Wincell, các loại ống gió m&ecirc;̀m</span></strong><strong><span style="font-size: 20pt"></span></strong></li> </ul> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;Với d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ sản xuất hiện đại, đ&ocirc;̀ng b&ocirc;̣ khép kín duy nh&acirc;́t có ở Đài Loan và Vi&ecirc;̣t Nam. D&ograve;ng sản phẩm m&agrave; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất v&agrave; thương mại đ&atilde; được sử dụng nhiều trong c&aacute;c dự &aacute;n của c&aacute;c ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc. </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">C&ocirc;ng ty CP KỸ THUẬT MINH TH&Aacute;I rất mong được sự quan t&acirc;m lựa chọn v&agrave; hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 19px"><strong><u><br /></u></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt">Li&ecirc;n hệ:</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 19px"><strong><u><br /></u></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3pt"><strong><span style="font-size: 14pt">C&Ocirc;NG TY C&Ocirc;̉ PH&Acirc;̀N KỸ THUẬT MINH TH&Aacute;I</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 3pt"><strong>583 Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 04, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><a href="http://agriviet.com/tel:(08)"><span style="color: windowtext">Tel: (08)</span></a> 3503 2868&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: (08) 3948 2276&nbsp;&nbsp; MST&nbsp;: 0309484966</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Email: luanmtkt86@yahoo.com.vn</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Hotline&nbsp;: <span style="color: red">0903.639.848&nbsp; </span>Mr Lu&acirc;n</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 10pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Duy Luân
- Địa chỉ: 583 Hoàng Văn Thụ, P>4, Q. Tân Bình, TPHCM
- Điện thoại: 0903.639.848 - Fax: 083503.2868
- email: luanmtkt86@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top