THI CÔNG HỐ BIOGAS

  • Thread starter Phạm Văn Thắng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Văn Thắng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Thắng
- Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà 21 - Ngõ 62 - Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
- Tel, Fax: 04.66742516
- email: namtien.hn1@gmail.com
================================

<font size="3">1. C&ocirc;ng nghệ sử dụng hố Biogas: Để giải quyết một phần &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường tr&ecirc;n th&igrave; vấn đề sử dụng c&ocirc;ng nghệ Biogas l&agrave; hết sức cần thiết trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay. Một mặt n&oacute; giải quyết vấn đề nước thải v&agrave; chất thải từ c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; c&aacute;c khu chăn nu&ocirc;i; hay c&aacute;c chất thải v&agrave; nước thải sinh họat gia đ&igrave;nh g&acirc;y &ocirc; nhiễm, mặt kh&aacute;c c&aacute;c hợp chất n&agrave;y trong điều kiện n&oacute;ng ẩm sẽ bị ph&acirc;n h&oacute;a nhanh&nbsp; sinh ra năng lượng v&agrave; c&aacute;c chất hữu cơ ph&acirc;n tử nhỏ hơn hoặc c&aacute;c chất v&ocirc; cơ, đ&acirc;y l&agrave; nguồn năng lượng t&aacute;i sinh hữu &iacute;ch m&agrave; con người sử dụng n&oacute;&nbsp; mang lại hiệu quả kinh tế từ Gas thu được để l&agrave;m chất đốt hay chạy m&aacute;y ph&aacute;t điện thay thế nguồn điện c&ograve;n thiếu hụt hiện nay, đồng thời n&oacute; c&ograve;n tạo c&aacute;c chất dinh dưỡng dễ hấp thu hơn cho c&acirc;y trồng v&agrave; vật nu&ocirc;i. <br /></font><font size="3">2. Tạo Biogas: c&oacute; nhiều c&aacute;ch tạo Biogas nhằm giải quyết vấn đề m&ocirc;i trường v&agrave; tạo gas để sử dụng. Số lượng v&agrave; chất lượng chất thải chăn nu&ocirc;i phụ thuộc v&agrave;o đ&agrave;n gia s&uacute;c. V&iacute; dụ: tr&acirc;u, b&ograve;: một ng&agrave;y lượng ph&acirc;n thải ra l&agrave; 14kg/con; heo 2,5kg/con. Lượng kh&iacute; sinh ra ở tr&acirc;u b&ograve; 260-280 m3/tấn ph&acirc;n; heo 561m3/tấn ph&acirc;n, như vậy nếu biết tận dụng nguồn năng lượng n&agrave;y sẽ giảm được một lượng chi ph&iacute; đ&aacute;ng kể trong việc nhập khẩu xăng dầu của cả nước, giảm &aacute;p lực cho nền kinh tế đồng thời c&oacute; thể chủ động được nguồn năng lượng.<br /></font><font size="3">3. C&aacute;ch triển khai v&agrave; thi c&ocirc;ng: <strong>C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y Dựng Vận Tải Thương Mại Nam Tiến</strong> <strong>(NATICO)</strong> l&agrave; đơn vị nhận thi c&ocirc;ng trọn g&oacute;i hố biogas cho tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&ecirc;n cả nước, từ thiết kế, thi c&ocirc;ng, lắp đặt, h&agrave;n m&agrave;ng HDPE, tạo ống dẫn kh&iacute;, tạo lỗ tho&aacute;t gas, thiết kế đầu v&agrave;o v&agrave; đầu ra cho c&aacute;c hố biogas hiện nay. Với kinh nghiệm v&agrave; uy t&iacute;n triển khai hố biogas cho h&agrave;ng trăm c&ocirc;ng tr&igrave;nh sử dụng c&ocirc;ng nghệ Biogas hiện nay, NAMTIEN tự tin đảm tr&aacute;ch tất cả c&aacute;c kh&acirc;u v&agrave; thi c&ocirc;ng trọn g&oacute;i hố Biogas tr&ecirc;n cả nước.<br /></font><font size="3">Để biết r&otilde; hơn v&agrave; chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ lại với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau: <br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><strong><font size="3">C&Ocirc;NG TY TNHH X&Acirc;Y DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI NAM TIẾN<br /></font></strong><font size="3">Tầng 2 - T&ograve;a nh&agrave; 21 - Ng&otilde; 62 - Nguyễn Ch&iacute; Thanh - Đống Đa - H&agrave; Nội<br /></font><font size="3">Tel: +84.4.66742516&nbsp;&nbsp; Fax: +84.4.62734837<br /></font><font size="3">Email: namtien.hn1@gmail.com<br /></font><font size="3">Website: www.namtien.net<br /></font><font size="3">Mobile: 0975132266<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop