Thiết kế trại heo công nghiệp hiện đại

  • Thread starter Trần Văn Khải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Văn Khải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Khải
- Địa chỉ: 10/7 đường, kp1, p. Linh Tây, q. Thủ Đức, tp HCM
- Tel, Fax: 0909679777 ::: FaX 0837205995
- email: khai.apo@gmail.com
================================

<font color="#16387c" face="Arial" size="5">Thiết kế trại heo c&ocirc;ng nghiệp</font><font color="#16387c" face="Arial" size="5"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, một c&ocirc;ng ty ti&ecirc;n phong trong lĩnh vực tư vấn n&ocirc;ng nghiệp h&agrave;ng đầu tại B&igrave;nh Dương-Việt Nam (địa phương c&oacute; ng&agrave;nh c&ocirc;ng n&ocirc;ng nghiệp h&agrave;ng đầu Việt Nam). Nhận:</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Tư vấn, thiết kế trại heo c&ocirc;ng nghiệp ph&ugrave; hợp cho từng đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng;</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">X&acirc;y dựng c&aacute;c trại heo c&ocirc;ng nghiệp từ đơn giản tới hiện đại;</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Chuồng trại được thiết kế đảm bảo t&iacute;nh khoa học cao;</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Chuồng trại đảm bảo ph&ograve;ng chống c&aacute;c dịch bệnh thời sự: Heo tai xanh, Lỡ mồm long m&oacute;ng, dịch tả,&hellip;</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Thiết kế tối ưu cho từng đồng chi ph&iacute; của chủ đầu tư;</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Thiết kế rất nhanh, v&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i am hiểu v&agrave; trải nghiệm trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chăn nu&ocirc;i heo Việt Nam v&agrave; thế giới;</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Chủ đầu tư chỉ cần cho ch&uacute;ng t&ocirc;i biết nhu cầu v&agrave; khả năng đầu tư, mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh ch&oacute;ng;</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Nhận gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng trại heo c&ocirc;ng nghiệp;</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">X&acirc;y dựng hệ thống xử l&yacute; nước thải hiện đại, &iacute;t chi ph&iacute;, thu kh&iacute; biogas ph&aacute;t điện phục vụ sản xuất.</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><strong><u><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </font></u></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Mr Trần Văn Khải.</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Điện thoại: 0909. 679 777</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Email: </font><u><font color="#0909ae" face="Arial" size="2"><a href="mailto:khai.apo@gmail.com">khai.apo@gmail.com</a></font></u><font color="#16387c" face="Arial" size="2"> , <a href="http://www.quangcaosanpham.com/redirector.php?url=mailto:khai.dhk@gmail.com" target="_blank"><font color="#0909ae">khai.dhk@gmail.com</font></a> </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Fax: 083. 7205995</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top