Thịt bò Úc lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam

  • Thread starter vietuc98
  • Ngày gửi
V

vietuc98

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vietuc98
- Địa chỉ: 98 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN
- Tel, Fax: 0437565591 ::: FaX 0437565591
- email: thitbouc@yahoo.com
================================

<img title="Surprised" alt="Surprised" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" border="0" /> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp; Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c&nbsp;đại l&yacute; tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</strong></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp; Thịt b&ograve; &Uacute;c </strong><strong>loại ăn ngũ cốc, thịt mềm v&agrave; thơm, lần đầu ti&ecirc;n xuất</strong></p><strong>hiện tại thị trường Việt Nam, do C&ocirc;ng ty CPDT v&agrave; thương mại quốc tế Việt &Uacute;c </strong><strong>98 Nguyễn Phong Sắc </strong><strong>ĐT: 0989.589.645<br /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Số</strong><strong> </strong><strong>4 Đặng Văn Ngữ </strong><strong>Chị Mai: 0902.072.135 <br /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Số 6 Nguyễn C&ocirc;ng Trứ</strong><strong> Anh Chiến: 09155.99.780 <br /></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Số 46 Cầu Gỗ</strong><strong> </strong><strong>(chợ H&agrave;ng B&egrave;)</strong><strong> Chị Quỳnh: 094.9156.122</strong><strong><br /><strong>&nbsp;&nbsp; C&aacute;c anh chị c&oacute; thể gọi điện đến để được hướng dẫn cụ thể nh&eacute;, c&oacute; thể mua từ 0,5kg m&agrave; được mang tới tận nh&agrave;<br /></strong></strong><strong>&nbsp;&nbsp; Đăc bi&ecirc;t l&agrave; </strong><strong>tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n</strong><strong> l&agrave;m </strong><strong>qu&agrave; biếu</strong><strong> th&igrave; độc đ&aacute;o v&ocirc; c&ugrave;ng . </strong><strong>Nhấc m&aacute;y l&ecirc;n n&agrave;o !!!!!!!!!! <br /></strong>