Thỏ to nhất Việt Nam - Nhận bao tiêu sản phẩm

saothangnam

Lữ khách
#1
<p>K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</p><p>Trại giống thỏ Việt Nhật Ninh B&igrave;nh l&agrave; trại thỏ li&ecirc;n doanh giữa Việt Nam v&agrave; c&ocirc;ng ty Nippon của Nhật Bản. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nu&ocirc;i giống thỏ to nhất Việt Nam - Giổng Newzealand c&oacute; khối lượng trưởng th&agrave;nh 5-5.5kg.<br /></p><p>Do nhu cầu nguy&ecirc;n liệu ng&agrave;y c&agrave;ng cao cung cấp cho d&acirc;y truyền giết mổ 500 con/ng&agrave;y, tiến tới cung cấp nguy&ecirc;n liệu cho nh&agrave; m&aacute;y sản xuất thuốc c&ocirc;ng&nbsp; suất 1-1.5 triệu con thỏ/năm. Hiện tại Trại Giống thỏ Việt Nhật ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mở rộng hợp t&aacute;c&nbsp; kinh doanh với b&agrave; con đ&atilde; chăn nu&ocirc;i thỏ v&agrave; c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i thỏ.</p><p>- Gi&aacute; thỏ giống hiện tại l&agrave; 120 000 đồng/kg loại thỏ 1.5-2kg. </p><p>- Loại 2-3 kg c&oacute; gi&aacute; 150 000 đồng/kg. Đặc biệt loại đ&atilde; c&oacute; chửa 10-15 ng&agrave;y hoặc đang nu&ocirc;i con (cả mẹ v&agrave; con) c&oacute; gi&aacute; 180 000 đồng/kg.</p><p>- Cung cấp c&aacute;c loại thức ăn v&agrave; vật tư chăn nu&ocirc;i thỏ.</p><p>- Nhận giao h&agrave;ng tận nơi</p><p>- Cam kết&nbsp; bao ti&ecirc;u sản phẩm cho b&agrave; con!</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Nguy&ecirc;n Văn Sao Đt 0978 49 15 83</p><p>Ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng! <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Điện thoại: 0978491583 - Fax: 0978491583
- email: saothangnam_1@yahoo.com