THỜI Giá

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Năm nay hổ vện trở về
Le le vẫn cũ mãi mê tháng hè
Dê thời cứ gọi be he
Bị đè bị ép bị đe búa kiềm
Con bò chớ có nuôi thêm
Kỳ đà giá cũ nằm im chờ thời
Nhện hùm lại khóc tơi bơi
Đỗ keo ngâm rượu hết chơi nửa rồi
Bửa củi nó lại hết thời
Nói thì nói dữ có chơi cái nào
Ve sầu sữa đã đảo chao
Có tin ăn nó đôc vào tấm thân
Dế cơm nó cũng bần thần
Chuột đồng , cúm núm ân cần tiền trao
Vịt trời nó vẫn tự hào
Cho dù đã bị tào lao xưng hùng *
Năm nay đón giá chính trung
Hổ hèo lên bá. lên hùng chồn hương
Le le vẫn cũ thường thường
Coi chừng năm tời le trương lưỡi dài

***** TÀO LAO XƯNG HÙNG: VỊT trời Phương Nam, bị loại vịt trời Nam Tiến phá giá
 

Last edited:

3 Phỉ

Có kinh nghiệm
#2
Năm nay hổ vện trở về
Le le vẫn cũ mãi mê tháng hè
Dê thời cứ gọi be he
Bị đè bị ép bị đe búa kiềm
Con bò chớ có nuôi thêm
Kỳ đà giá cũ nằm im chờ thời
Nhện hùm lại khóc tơi bơi
Đỗ keo ngâm rượu hết chơi nửa rồi
Bửa củi nó lại hết thời
Nói thì nói dữ có chơi cái nào
Ve sầu sữa đã đảo chao
Có tin ăn nó đôc vào tấm thân
Dế cơm nó cũng bần thần
Chuột đồng , cúm núm ân cần tiền trao
Vịt trời nó vẫn tự hào
Cho dù đã bị tào lao xưng hùng *
Năm nay đón giá chính trung
Hổ hèo lên bá. lên hùng chồn hương
Le le vẫn cũ thường thường
Coi chừng năm tời le trương lưỡi dài

***** TÀO LAO XƯNG HÙNG: VỊT trời Phương Nam, bị loại vịt trời Nam Tiến phá giá
Định chuyển sang làm Ủy ban vật giá sao Bạn Già?