THU MUA NGUYÊN LIỆU GỖ CAO SU, ĐIỀU, TRÀM

  • Thread starter Nguyá»…n Tấn Đạt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Tấn Đạt

Guest
#1
<p><font size="3">C&ocirc;ng ty VRG DONGWHA cần mua nguy&ecirc;n liệu gỗ cao su, điều, tr&agrave;m c&oacute; đường k&iacute;nh từ 8cm trở l&ecirc;n với số lượng lớn để sản xuất v&aacute;n &eacute;p MDF.</font></p><p><font size="3">Q&uacute;i c&ocirc;ng ty, nh&agrave; cung cấp xin li&ecirc;n lạc: Mr. Đạt: 0935 424 225, Mr. Quỳnh: 0919 134 168, Ms. Hạnh: 0987 265 753, Mr. Hur: 0902 507 921</font></p><p><font size="3" /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tấn Đạt
- Địa chỉ: Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước
- Tel, Fax: 0935424225::: FaX
- email: dat@dongwha-mh.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop