THỨC ĂN THỦY SẢN

  • Thread starter CÔNG TY CP DABACO TIỀN GIANG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP DABACO TIỀN GIANG
- Địa chỉ: Ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang
- Tel, Fax: 0939955099 ::: FaX 0733613038
- email: tamdabaco@gmail.com
================================

<p>THỨC ĂN THỦY SẢN DABACO ĐƯỢC SẢN XUẤT TR&Ecirc;N D&Acirc;Y CHUYỀN C&Ocirc;NG NGHỆ HIỆN ĐẠI NHẤT CỦA ĐAN MẠCH, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NHỮNG NGUY&Ecirc;N LIỆU NGOẠI NHẬP, QUY TR&Igrave;NH ĐƯỢC KIỂM SO&Aacute;T CHẶC CHẼ TỪ NGUY&Ecirc;N LIỆU ĐẦU V&Agrave;O. SẢN PHẨM DABACO C&Oacute; ĐỦ C&Aacute;C SẢN PHẨM D&Agrave;NH CHO C&Aacute; DA TRƠN V&Agrave; C&Aacute; C&Oacute; VẨY TỪNG GIAI ĐOẠN.</p><p>HIỆN NAY C&Ocirc;NG TY C&Oacute; CH&Iacute;NH S&Aacute;CH ƯU Đ&Atilde;I NHẰM HỔ TRỢ CHO NGUỜI NU&Ocirc;I TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG S&Ocirc;NG CỬU LONG. QU&Iacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: </p><p>CTY CP DABACO TIỀN GIANG </p><p>Ấp T&acirc;y H&ograve;a, x&atilde; Song Thuận, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, Tiền Giang </p><p>Điện thoại: 0939955099&nbsp;&nbsp; Fax: 0733613038&nbsp; gặp anh T&acirc;m </p><p>Email: <a href="mailto:tamdabaco@gmail.co">tamdabaco@gmail.co</a>m</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top