Thuốc Kích Thích, Hỗ Trợ Thuỷ Đặc Sản Sinh Sản

thuysandopa

Thành viên mới
#1
<p><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">Ng&agrave;y Nay, trong <a title="nu&ocirc;i trồng thuỷ sản " target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">nu&ocirc;i trồng thuỷ sản </a>việc chủ động con <a title="giống " target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">giống </a>giảm bớt sự phụ thuộc nguồn <a title="giống " target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">giống</a> tự nhi&ecirc;n l&agrave; điều ti&ecirc;n quyết trong th&agrave;nh c&ocirc;ng nu&ocirc;i trồng <a title="thuỷ sản" target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">thuỷ sản</a>. V&igrave; vậy việc sản xuất ra những con giống lu&ocirc;n được quan t&acirc;m v&agrave; ph&aacute;t triển đứng trước thực trạng con giống ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng khan hiếm.</span></span></strong><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">Tuy nhi&ecirc;n việc <a title="sinh sản thuỷ sản nh&acirc;n tạo" target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">sinh sản thuỷ sản nh&acirc;n tạo</a> kh&ocirc;ng hề đơn giản do phụ thuộc v&agrave;o m&ugrave;a sinh sản, lo&agrave;i, k&iacute;ch thước cơ thể ... V&igrave; thế việc sử dụng<a title="thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch" target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa"> thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch</a> <a title="sinh sản" target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">sinh sản</a> cho <a title="sinh sản" target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">thuỷ sản</a> l&agrave; điều cần thiết gi&uacute;p sinh sản nhanh hơn giống m&agrave; kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o m&ugrave;a sinh sản, tăng số lượng con giống thuỷ sản thu được, tỷ lệ con giống sống s&oacute;t. Tuy nhi&ecirc;n việc gi&aacute; th&agrave;nh cao, v&agrave; địa điểm mua h&agrave;ng lại l&agrave; r&agrave;o cản. Hiểu được những kh&oacute; khăn đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp th&ecirc;m cho qu&yacute; vị địa chỉ mua h&agrave;ng trực tuyến để thuận tiện cho qu&yacute; vị. </span></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n:</span></span></strong><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>- Cung Cấp Kỹ thuật nu&ocirc;i trồng, <a title="Ph&ograve;ng trừ bệnh cho thuỷ sản" target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">Ph&ograve;ng trừ bệnh cho thuỷ sản</a></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>- Cung cấp thuốc ph&ograve;ng trừ <a title="bệnh thuỷ sản " target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">bệnh thuỷ sản </a></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>- Cung cấp m&aacute;y đo PH, NO3, ... trong nu&ocirc;i trồng thuỷ sản </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>- Cung cấp thuốc hỗ trợ sinh sản trong nu&ocirc;i trồng thuỷ sản HCG, <a title="LRH-A" target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">LRH-A</a>, ... </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff">- <strong>Cung cấp thuốc hỗ trợ <a title="xử l&yacute; giới t&iacute;nh đực ở c&aacute; r&ocirc; phi " target="_blank" href="http://vatgia.com/dopa">xử l&yacute; giới t&iacute;nh đực ở c&aacute; r&ocirc; phi </a></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>- Cung Cấp thuốc hỗ trợ sinh trưởng </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>- Cung cấp video kỹ thuật n&ocirc;ng l&acirc;m nghiệp v&agrave; thuỷ sản&nbsp;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff" /></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>Địa chỉ: 28/6 Ph&uacute;c X&aacute; - Ba Đ&igrave;nh - H&agrave; Nội </strong><br /></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"> </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><strong>Kỹ sư: Phạm Văn Đ&ocirc;ng -&nbsp;&nbsp; ĐT: 097 7 710 403 </strong></span></span></p><p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #0000ff">Web:</span> </strong></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vatgia.com/dopa"><span style="color: #ff0000"><strong>http://vatgia.com/dopa</strong></span></a></span></p><font size="4"><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #3333ff"><span style="color: #000000"><font color="#0000ff">Với phương thức b&aacute;n h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng, h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n đa dạng ch&uacute;ng t&ocirc;i mong được sự ủng hộ của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng trong cả nước. Với phương thức thanh to&aacute;n sau khi nhận h&agrave;ng trả tiền tại ch&iacute;nh Bưu cục của</font> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vnpt.com.vn/Products/ProductDetail/tabid/115/cateid/180/pid/79/Default.aspx"><span style="color: #ff0000">VNPT</span></a> <font color="#0000ff">theo h&igrave;nh thức</font> <font color="#ff0000"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vnpt.com.vn/Products/ProductDetail/tabid/115/cateid/180/pid/79/Default.aspx"><span style="color: #3333ff">COD</span></a></font> <span style="font-size: small">( </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #3333ff"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span></span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vnpt.com.vn/Products/ProductDetail/tabid/115/cateid/180/pid/79/Default.aspx"><span style="color: #ff0000">Chi tiết về h&igrave;nh thức</span> <font color="#ff0000"><span style="color: #0000ff">COD</span></font></a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vnpt.com.vn/Products/ProductDetail/tabid/115/cateid/180/pid/79/Default.aspx">Tại Đ&acirc;y</a></span></strong><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #3333ff"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"> )</span></span></span></span></span></span></strong></font><p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff">ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc </span></span></strong></span></p> <span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large"><strong><span style="background-color: #ffffff">Gian<span style="font-size: medium"> </span></span><span style="background-color: #ffffff">h</span></strong></span><span style="font-size: large"><strong>&agrave;ng online của ch&uacute;ng t&ocirc;i : <a href="http://vatgia.com/dopa">http://vatgia.com/dopa</a> </strong></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRUNG TÂM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG & VẬT TƯ THUỶ SẢN DOPA
- Địa chỉ: 28/6 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội
- Điện thoại: 0977710403 - Fax:
- email: thuocthuysan86@gmail.com